Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 751 874

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava opreme za edukacijsku dvoranu, nabava tableta za posjetitelje, nabava i postavljanje brojača posjetitelja, uspostava e-ticket sustava, izrada i postavljanje signal.ploča za posjetitelje

Kategorije: Nabava informatičke opreme i software-a, Nabava tehničke opreme, Informatičke usluge, Nabava roba, Usluge
Datum zatvaranja: 3.10.2022.
Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Objavljeno u: Narodne novine, 26.9.2022.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2022/S 0F2-0033455

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Splitsko-dalmatinska županija

Nacionalni registracijski broj: 2  40781519492

Poštanska adresa: Domovinskog rata 2

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035

Poštanski broj: 21000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Ivana Meter

Telefon: +385 21450406

E-pošta: ivana.meter@dalmacija.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.dalmacija.hr/

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

    Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2022/S+0F2-0033455

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Nabava opreme za edukacijsku dvoranu, nabava tableta za posjetitelje, nabava i postavljanje brojača posjetitelja, uspostava e-ticket sustava, izrada i postavljanje signal.ploča za posjetitelje  

Referentni broj: 2  EMV 20/22

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  39000000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave je podijeljen u 5 (pet) grupa kako bi se omogućilo sudjelovanje što većeg broja gospodarskih subjekata Grupa 1: Nabava opreme za edukacijsku dvoranu Grupa 2: Nabava tableta za posjetitelje Grupa 3: Nabava i postavljanje brojača posjetitelja Grupa 4: Uspostava e-ticket sustava Grupa 5: Izrada i postavljanje signalizacijskih ploča za posjetitelje

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 290.400,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Nabava opreme za edukacijsku dvoranu                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  39000000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR035            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto isporuke i instalacije opreme je lokacija 'Edukacijske dvorane': Nogometni stadion “HRVATSKI VITEZOVI” Dugopolje, DILATACIJA B, 2. KAT.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

U okviru Centra za posjetitelje u Dugopolju potrebno je izvršiti izradu / dobavu, dostavu i montažu opreme za edukacijsku dvoranu koja uključuje uredski i drugi namještaj te multimedijsku i drugu opremu, sukladno projektnoj dokumentaciji, Projektnom zadatku grupe 1 (Prilog 1A) te troškovniku grupe 1.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

TRAJANJE JAMSTVENOG ROKA

20%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

CIJENA

80%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  54.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima: 40  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Nabava tableta za posjetitelje                   Grupa br.: 2  2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  30213200          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR035            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto isporuke i instalacije opreme je lokacija 'Edukacijske dvorane': Nogometni stadion “HRVATSKI VITEZOVI” Dugopolje, DILATACIJA B, 2. KAT.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

U okviru Centra za posjetitelje u Dugopolju potrebno je izvršiti dobavu i isporuku tableta s futrolama te ormarom punjačem za pohranu i istovremeno punjenje tableta, za potrebe edukacije, izložbeno- prezentacijskih materijala, multimedijalnih sadržaja, suvenira i sl, sukladno Projektnom zadatku grupe 2 (Prilog 1B) te troškovniku grupe 2.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

TRAJANJE JAMSTVENOG ROKA

20%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

CIJENA

80%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  26.400,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 1  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Nabava i postavljanje brojača posjetitelja                   Grupa br.: 2  3

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  31711310          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR035            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto isporuke i instalacije opreme je: - interpretacijski punkt "Maslina", lokacija: Put Sv. Lucije, k.o. Kaštel Štafilić, k.č. br. 3307, -mikrolokacija po dogovoru ? interpretacijska infrastruktu

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Grupa 3 predmeta nabave uključuje dobavu, isporuku i postavljanje brojača posjetitelja na lokacijama ''Maslina'', "Mosor -sjever", "Mosor – jug“ i Dugopolje sukladno Projektnom zadatku grupe 3 (Prilog 1C) te troškovniku grupe 3.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

TRAJANJE JAMSTVENOG ROKA

20%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

CIJENA

80%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  48.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima: 40  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Uspostava e-ticket sustava                   Grupa br.: 2  4

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  72000000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR035            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: isporuka uređaja dostavlja se Naručitelju u Centar za posjetitelje Splitsko-dalmatinske županije, na adresi: Ul. sv. Nikole Tavelića, 21204 Dugopolje, k.č.br. 5861/537, k.o. Dugopolje

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Uspostava i isporuka 1. web shop stranice za online prodaju ulaznica i promociju na HR i ENG jeziku 2. ticket modul 3. Jedan odgovarajući ručni čitač kodova Nakon sklapanja ugovora Izvršitelj je dužan isporučiti nacrt arhitekture sustava za upravljanje prodaje ulaznica na uvid i odobrenje Naručitelju.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

TRAJANJE JAMSTVENOG ROKA

20%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

CIJENA

80%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  33.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 14  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Izrada i postavljanje signalizacijskih ploča za posjetitelje                   Grupa br.: 2  5

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  35261000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR035            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: ? Centar za posjetitelje – Ul.Nikole Tavelića, Dugopolje, pored nogometnog stadiona Hrvatskih vitezova u Dugopolju, mikrolokacija po dogovoru ? interpretacijska infrastruktura "Mosor -sjever", lokac

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Grupa 5 predmeta nabave obuhvaća izradu i postavljanje signalizacijskih ploča za posjetitelje na lokacijama Centra za posjetitelje u Dugopolju, poučne staze Mosor jug (Žrnovnica), poučne staze Mosor sjever (Dugopolje), interpretacijskog punkta 'Maslina' u Kaštelima, u skladu s Projektnim zadatkom grupe 5 (Prilog 1E) te troškovnikom grupe 5.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

TRAJANJE JAMSTVENOG ROKA

20%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

CIJENA

80%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  68.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 2  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt dužan je ispuniti ESPD obrazac kao sastavni dio ponude, i to: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak ?: Opći navod za sve kriterije za odabir (za sve gospodarske subjekte u ponudi)

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  13.09.2022    Lokalno vrijeme: 13:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 13.09.2022   Lokalno vrijeme:  13:00:00  Mjesto:  Splitsko – dalmatinska županija, Podrum/Vukovarska 1, 21 000 Split

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora u javnoj nabavi koja je predmetom ovog postupka i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili poštom na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb ili posredstvom EOJN kao E-žalba. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način (s pozivom na broj Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u ovoj Dokumentaciji). Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana: 1. Objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi 2. Objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 3. Objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije 4. Otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 5. Primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Poštanska adresa: DOMOVINSKOG RATA 2

Mjesto: SPLIT

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta: ivana.meter@dalmacija.hr

Telefon: +385 21450406

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  22.08.2022  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2022/S 0F2-0033455

12 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
GRUPA 3- Odluka o odabiru .pdf 197.48 KB Zadnja promjena objave u NN: 26.09.2022. 14:56
Zapisnik- Grupa 3.pdf 589.08 KB Zadnja promjena objave u NN: 26.09.2022. 14:56

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022