Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 726 997

Oglas o prodaji nekretnina u vlasnistu Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 5.9.2022.
Nadmetanje raspisao: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
Objavljeno u: Jutarnji list, 13.8.2022.
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNISTU HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

Na temelju Odluke Uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Broj: UB-220712-12 od 12. srpnja 2022. godine (dalje u tekstu: Banka), Banka prodaje svoje suvlasničke udjele u sljedećim nekretninama:

BROJ OGLASA: 06-08-2022 LOKACIJA:

Drniš, 22322 Ružić, Umljanović,

Uz cestu b. b.

PREDMET PRODAJE:

Stambeno - poslovna (nedovršena) građevina i pripadajuće zemljište.

KUPOPRODAJNA CIJENA:

Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 150.000,00 kn.

Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, zemljišno-knjižni odjel Drniš, K.O. 306053 UMLJANOVIĆ i to u zk. uložak broj 559 koji se sastoji od kat. čestice broj 948/2, opisa ORANICA površine 3493 m2, kat. čestice 948/4, opisa ORANICA površine 673 m2 te kat. čestice 948/6, opisa ORANICA površine 3 m2, a upisanu u katastarske evidencije Područnog ureda za katastar Šibenik, Odjela za katastar nekretnina Drniš, k.o. UMLJANOVIĆ, i to u posjedovni list 392, u koji su upisane: kat. čestice broj 948/2, broj D.L. 2, opisa DRACEVICA u naravi ORANICA površine 3439 m2, kat. čestice 948/6, broj D.L. 2, opisa DRAČEVICA u naravi ORANICA površine 3 m2, te u posjedovni list 295 u koji je upisana kat. čestica 948/4, broj D.L. 2, opisa DRAČEVICA u naravi ORANICA površine 673 m2.

U zemljišnim knjigama pravo vlasništva na nekretnini upisano je u korist Jadranske banke d. d. Šibenik Ante Starčevića 4, OIB: 02899494784, koja je dana 01. 04. 2019. godine pripojena Banci, a u odnosu na koje pripajanje su donesena Rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt-19/11613-3, od 01. 04. 2019. godine te Rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Zadru - stalne službe u Šibeniku, broj Tt-19/1184-2 od 19. 03. 2019. godine, što je vidljivo na javno dostupnim elektroničnim registrima. Sukladno odredbi članka 522. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, upisom pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj (ovdje Banka), imovina pripojenog društva (Jadranske banke d. d.) prelazi na društvo preuzimatelja.
Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.
BROJ OGLASA: 07-08-2022
LOKACIJA: Zaton, Gaj I br. 2

PREDMET PRODAJE: Stambena zgrada (obiteljska kuća) i dvorište.

KUPOPRODAJNA CIJENA: Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 1.600.000,00 kn.
Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u bazu zemljišnih podataka Općinskog suda u ZADRU, zemljišno-knjižni odjel ZADAR, K.O. 336726, NIN-ZA-TON i to u zk. uložak broj 2244 koji se sastoji od kat. čestice broj 6110, Broj D.L. 48, opisa GAJ površine 1601 m2, u naravi DVORIŠTE površine 1460 m2 i STAMBENA ZGRADA, STAMB.ZGR površine 141 m2.

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.
BROJ OGLASA: 08-08-2022

LOKACIJA: Vodice,

Ulica Brunac 1

PREDMET PRODAJE:

Stambena nekretnina - kuća visine prizemlje, kat i potkrovlje.

KUPOPRODAJNA CIJENA:

Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 700.000,00 kn.

Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, zemljišno-knjižni odjel Šibenik, K.O. 330337 VODICE i to u zk. uložak broj 4511 koji se sastoji od kat. čestice broj 561/1 ZGR, opisa ZGRADA površine 48 m2, a upisanu u katastarske evidencije

Područnog ureda za katastar Šibenik, k.o. VODICE, i to u posjedovni list 126, u koji je upisana kat. čestica broj 561/1, broj D.L. 20, opisa STAZA u naravi ZGRADA površine 48 m2.
U zemljišnim knjigama pravo vlasništva na nekretnini upisano je u korist Jadranske banke d. d. Šibenik Ante Starčevića 4, OIB: 02899494784, koja je dana 01. 04. 2019. godine pripojena Banci, a u odnosu na koje pripajanje su donesena Rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt-19/11613-3, od 01. 04. 2019. godine te Rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Zadru - stalne službe u Šibeniku, broj Tt-19/1184-2 od 19. 03. 2019. godine, što je vidljivo na javno dostupnim elektroničnim registrima. Sukladno odredbi članka 522. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, upisom pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj (ovdje Banka), imovina pripojenog društva (Jadranske banke d. d.) prelazi na društvo preuzimatelja.
Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.
BROJ OGLASA: 09-08-2022

LOKACIJA: Zagreb,

Kustošijanska ulica 63

PREDMET PRODAJE: Stambena nekretnina - trosoban stan na I. (prvom) katu kuće i pripadajuća izba.

KUPOPRODAJNA CIJENA:

Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 923.000,00 kn.

Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zagrebu, zemljišno-knjižni odjel Zagreb, K.O. 999901, VRAPČE NOVO, u zk. uložak broj 100369 i to 337/1000 suvlasničkog dijela zgrade sagrađene na kat. čestici 610/1, broj D.L. 7, opisa KUĆA BR. 63 I ZGRADA,
KUSTOŠIJANSKA ULICA površine 307 m2, povezano temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s vlasništvom posebnog dijela nekretnine: 4. Suvlasnički dio: ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), trosoban stan oznake S2 na I (prvom) katu površine NKP 81,41 m2 i pripadajuća izba u prizemlju objekta površine NKP 8,98 m2 sveukupne površine 90,39 m2 u planu posebnih dijelova označeno crvenom bojom, a koja zgrada je upisana u katastarske evidencije Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove - Grada Zagreba u posjedovni list 1161, u koji je upisana kao kat. čestica broj 610/1, broj D.L. 7, opisa KUSTOŠIJANSKA ULICA površine 307 m2, u naravi KUĆA I ZGRADA, Zagreb, Kustošijanska ulica 63 površine 135 m2 i DVORIŠTE površine 172 m2, ukupne površine katastarske čestice 307 m2.
Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.
ZAJEDNIČKE ODREDBE

I. Prodaju nekretnina provodi Banka.

II. Predmet kupoprodaje su svi (su)vlasnički udjeli u nekretninama u vlasništvu Banke kako su navedeni gore. Sjecanje samo pojedinih dijelova navedenih nekretnina, bilo stvarnih, bilo idealnih dijelova, nije moguće.

III. Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno", a za kupoprodaju nekretnina obvezno je sklapanje ugovora o kupoprodaji prema unaprijed utvrđenim odredbama.

IV. Rok za predaju ponuda istječe 05. 09. 2022. godine, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na adresu elektroničke pošte ponude.opi@hpb.hr. Ponude poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

V. Ponuditelj je na ime jamstva za ozbiljnost ponude obvezan na račun Banke uplatiti jamčevinu. Iznos jamčevine i parametri za njenu uplatu se mogu pronaći na poveznici navedenoj u sljedećoj točki ovog Oglasa.

VI. Detaljniji uvjeti za sudjelovanje u postupku podnošenja ponuda i sklapanja ugovora o kupoprodaji mogu se pronaći u tekstu cjelovitih Oglasa kojim se pozivaju zainteresirane strane podnijeti ponudu za kupnju nekretnina, a čiji su puni sadržaji dostupni na internetskoj stranici društva HPB-nekretnine d. o. o., Zagreb, Ulica Milana Amruša 8; www.hpb-nekretnine.hr

Nekretnine se mogu razgledati uz prethodni dogovor s društvom HPB-nekretnine d.o.o. putem e-mail adrese ponude.nekretnine@hpb.hr ili telefonski putem poziva na brojeve 01 555 3925 ili 01 555 3920.

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022