Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 717 846

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava putničkog vozila (autobus) turističke klase putem financijskog leasinga

Kategorije: Nabava vozila, plovila i dijelova, Leasing, Nabava roba, Usluge
Datum zatvaranja: 5.7.2022.
Nadmetanje raspisao: NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 27.6.2022.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2022/S 0F2-0023800

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  80069446180

Poštanska adresa: Hrvatskih mučenika 17

Mjesto: Komiža

NUTS kod: HR035

Poštanski broj: 21485

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: FRANCIS MARIANI

Telefon: +385 21713849

E-pošta: francis.mariani@nautica-komiza.com

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.komiza.hr/nauticki-centar/

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

    Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2022/S+0F2-0023800

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

usluge u nautičkom turizmu,ostale lučke usluge,komunalne djelatnosti i graditeljstvo

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  NABAVA PUTNIČKOG VOZILA (AUTOBUS) TURISTIČKE KLASE PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA  

Referentni broj: 2  2/2022-MV

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  34121000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave u ovom postupku je nabava i isporuka putničkog vozila (autobus) turističke klase putem financijskog leasinga na razdoblje od 72 mjeseca, sukladno tehničkim značajkama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj dokumentaciji o nabavi.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 1.600.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: NABAVA PUTNIČKOG VOZILA (AUTOBUS) TURISTIČKE KLASE PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  34121000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR035            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Predmet nabave u ovom postupku je nabava i isporuka putničkog vozila (autobus) turističke klase putem financijskog leasinga na razdoblje od 72 mjeseca, sukladno tehničkim značajkama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj dokumentaciji o nabavi.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Rok isporuke

20 bodova (20%)

2.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

10 bodova (10%)

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        70 bodova (70%)

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  1.600.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 72  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države poslovnog nastana gospodarskog subjekta. Ovlaštenje za obavljanje poslova leasinga sukladno čl. 26. Zakona o leasingu (NN 141/13) izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ponuditelj mora dostaviti dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave – pružanje leasing usluga odnosno objavljenje poslova leasinga.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Ugovor o javnoj nabavi sklopit će se s jednim gospodarskim subjektom, na temelju dokumentacije o nabavi i ponude odabranog ponuditelja. Opći uvjeti odabranog ponuditelja primjenjuju se u dijelu i samo ako nisu u suprotnosti s odredbama dokumentacije o nabavi i ZJN 2016. Posebice se to odnosi na obračunavanje dodatnih troškova, to jest, ponuditelj ne može zaračunati nikakve dodatne troškove osim onih koji su već predviđeni troškovnikom dokumentacije. Naručitelj će kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Odabrani ponuditelj dužan je, za cijelo vrijeme trajanja ugovora o financijskom leasingu, biti ovlašten obavljati poslove leasinga, sukladno odredbama Zakona o leasingu (Narodne novine, broj 141/13). Naručitelj je ovlašten u svakom trenutku provjeriti navedeno te, ukoliko utvrdi da odabrani ponuditelj nije ovlašten za obavljanje poslova leasinga, može raskinuti ugovor o javnoj nabavi te ugovor o financijskom leasingu. Na odgovornost obje ugovorne strane, za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi, kao i odredbe Zakona o leasingu. Sukladno članku 5. Zakona o leasingu, rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga prenose se na Naručitelja. Za ukupno vrijeme trajanja ugovora o kupnji putem financijskog leasinga, Naručitelj ima neograničeno pravo korištenja objekta leasinga. U dogovoru sa davateljem leasinga Naručitelj ima pravo davanja objekta leasinga u podnajam trećim osobama. Ponuditelj je obvezan osigurati mobilnu servisnu mrežu u slučaju kvara ili potrebe za otklanjanjem nedostataka na objektu leasinga. Sve troškove uključivo i troškove dolaska mobilne servisne službe u sjedište Naručitelja i sve troškove, dnevnica, noćenja i slično snosi Ponuditelj. U slučaju nemogućnosti korištenja objekta leasinga odnosno ukoliko otklanjanje nedostataka traje duže od 3 tjedna od datuma predaje vozila na servis, ponuditelj je dužan osigurati zamjensko vozilo minimalno jednake ili više klase. Ukoliko kvar nije moguće otkloniti u sjedištu Naručitelja, sve putne troškove prijevoza vozila do sjedišta servisne službe tijekom jamstvenog roka u cijelosti snosi ponuditelj. Ponuditelj je dužan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz točke 8.2.b) ove dokumentacije o nabavi najkasnije prilikom potpisivanja zapisnika o primopredaji objekta leasinga. Naručitelj plaća učešće u iznosu od 15% bruto vrijednosti objekta leasinga. Naručitelj ne osigurava instrumente osiguranja plaćanja.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  05.07.2022    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 05.07.2022   Lokalno vrijeme:  10:00:00  Mjesto:  Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda, 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  13.06.2022  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2022/S 0F2-0023800

9 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
ODGOVOR GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA.pdf 187.45 KB Zadnja promjena objave u NN: 27.06.2022. 14:52
I. izmjena DON 2.2022 MV.pdf 471.15 KB Zadnja promjena objave u NN: 27.06.2022. 14:52
ODGOVOR GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA.pdf 187.45 KB Zadnja promjena objave u NN: 27.06.2022. 14:58

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022