Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 711 512

Natječaj za prodaju nekretnina k.o. Volosko, k.o. Opatija

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 3.6.2022.
Nadmetanje raspisao: Grad Opatija
Objavljeno u: Ostali izvori, 19.5.2022.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 129/00, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama (Službene  novine PGŽ 47/09, 32/16, 6/17 – proč. tekst, 32/19 i 19/21), Odluka Gradskog vijeća od 09.05.2022.godine i Odluke Gradonačelnika od 01.04.2022. godine, Grad Opatija raspisuje

 

                                               N A T J E Č A J 

                                  ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I. PREDMET PRODAJE:

k.č. 771/1- park od 1158 m2, upisan u zk ul. 835, k.o. Volosko

Početna cijena: 2.894.232,50 kuna

Jamčevina: 289.423,25 kuna

 

Napomena:

U zapadnom dijelu predmetnog zemljišta prolazi zidani oborinski kanal te u sjevernom dijelu spoj vodoopskrbe za zgradu sagrađenu na k.č. 1133, k.o. Volosko  (Vilu Brunitzky) (vlasništvo Liburnijskih voda d.o.o. / Grada Opatije) te će se budući kupac ugovorom obvezati izdati tabularnu ispravu ovlašteniku prava stvarne služnosti.

 

k.č. 1089/2 šuma od 965 m2, upisane u zk.ul. 1217 k.o. Opatija

Početna cijena: 2.277.932,50 kuna

Jamčevina: 227.793,25 kuna

 

 

k.č. 1722/3 uređeno zemljište od 570 m2, upisana u zk.ul. 760 k.o. Opatija

Početna cijena: 699.232,50 kuna

Jamčevina: 69.923,25 kuna

 

Napomena:

Preko predmetne čestice prolazi kolektor sanitarne odvodnje UKC DN 200 mm, u vlasništvu Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, koji nije upisan u zemljišnoj knjizi te je postojanje predmetnog kolektora uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Eventualno izmještanje predmetnog kolektora, ukoliko se za to ukaže potreba, obveza je kupca o njegovom trošku, bez prava na naknadu prema Gradu Opatiji po toj osnovi.

Kupac se obvezuje, nenaplatno, izdati tabularnu ispravu ovlašteniku prava stvarne služnosti – Liburnijske vode d.o.o. Ičići, odnosno pravnom sljedniku, radi upisa prava stvarne služnosti u zemljišnim knjigama na k.č. 1722/3 k.o. Opatija.

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnina se kupuje u stanju ,,viđeno – kupljeno“.

 

II. SADRŽAJ PONUDE:

Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR5723600001830200000, poziv na broj 68 7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.08.2022. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda s prilozima za nekretninu pod točkom I. redni broj 1. dostavlja se zaključno sa 03.06.2022. godine., a za nekretnine pod točkom I. redni broj 2. i 3. zaključno sa 08.06.2022.,  putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, s naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka, neće se razmatrati.

 

IV. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

 30 dana od zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Ponude će se otvarati  10.06.2022. godine u 13,00 sati u Vijećnici Grada Opatije (Opatija, Maršala Tita 3).

Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće za nekretnine pod točkom I. redni broj 1 i 2, a za nekretnine pod točkom I. redni broj 3 donosi Gradonačelnik.

Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja.

Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec. v.r.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022