Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 692 200

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Demontaža stupova dalekovoda 35kV od TS 35-10kV Nova Gradiška do TS 110-35kV Nova Gradiška

Kategorije: Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 22.10.2021.
Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 15.10.2021.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2021/S 0F5-0031320


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  46830600751

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR024

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Bernard Kolek

Telefon: +385 35215160

E-pošta: bernard.kolek@hep.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep.hr

Adresa profila kupca: www.hep.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2021/S+0F5-0031320

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  Demontaža stupova dalekovoda 35kV od TS 35-10kV Nova Gradiška do TS 110-35kV Nova Gradiška

Referentni broj: 2   43-M-339/21

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   45111300         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Demontaža stupova 35 kV dalekovoda koji se nalaze u oranicama, dvorištu privatnih osoba, u blizini 10 kV dalekovoda, željezničke pruge i županijske ceste. Vodiči dalekovoda su demontirani.  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 575.000,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  Demontaža stupova dalekovoda 35kV od TS 35-10kV Nova Gradiška do TS 110-35kV Nova Gradiška                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  45111300               Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR024                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Točne lokacije su navedene u Tehničkoj specifikaciji.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

Demontaža stupova 35 kV dalekovoda koji se nalaze u oranicama, dvorištu privatnih osoba, u blizini 10 kV dalekovoda, željezničke pruge i županijske ceste. Vodiči dalekovoda su demontirani.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Rok izvođenja radova za grupu 1

5% - 5 bodova

2.

Rok izvođenja radova za grupu 2

5% - 5 bodova

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         90% - 90 bodova

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  575.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke DON-a odgovori se upisuju u rubrike ESPD obrasca za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Naručitelj može, osim ako već ne posjeduje te dokumente, prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente radi provjere informacija navedenih u ESPD pri čemu se sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. dokazuje: - izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  Ponuditelj će, ako će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija, prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana stupanja ugovora o javnoj nabavi na snagu Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u visini od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a. Odabrani ponuditelj će kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona, odnosno Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012, 82/2017). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora glasiti na Naručitelja. Odabrani ponuditelj može, umjesto bjanko zadužnice dati novčani polog u traženom iznosu. Detaljni uvjeti vezani uz jamstvo za uredno ispunjenje ugovora propisani su u članku 13. prijedloga ugovora iz priloga B. ove DON

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Detaljni uvjeti plaćanja su propisani u Prijedlogu ugovora iz Priloga B ove DON.

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora. Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  20.09.2021       Lokalno vrijeme:  08:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:   

ili Trajanje  u mjesecima:  3  (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  20.09.2021   Lokalno vrijeme:  08:00:00   Mjesto: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br 11, Slavonski Brod, ured 115

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 15.000,00 kn (slovima: petnaesttisuća kuna). Kao jamstvo za ozbiljnosti ponude ponuditelj dostavlja bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona odnosno Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/2012, 82/2017) ili u skladu s člankom 214. stavak 4. ZJN 2016 može dati novčani polog. NAPOMENA: U slučaju dostave ponude zajednice gospodarskih subjekata, prihvatljivo jamstvo za ozbiljnost ponude može za ponuditelja dati bilo koji član zajednice na ukupno traženi iznos ili neki ili svi članovi zajednice sveukupno do ukupno traženog iznosa.

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  HR

E-pošta: 

Telefon:   

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 25.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2021/S 0F5-0031320 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
43-M-339-21_odluka.pdf 347.85 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.10.2021. 15:13
1_43-M-339-21_zapisnik_o_pregledu.pdf 467.69 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.10.2021. 15:15
1-1_Zahtjev_Tehno_Elektro.pdf 273.29 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.10.2021. 15:16
1-2_Upotpunjavanje_Tehno_Elektro.pdf 76.72 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.10.2021. 15:16
1-3_ESPD_odgovor_Tehno_Elektro.zip 356.06 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.10.2021. 15:16
1-4_Izracun_ENP.pdf 339.39 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.10.2021. 15:16

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021