Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 690 993

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Dovršetak radova na izgradnji V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja

Kategorije: Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 28.9.2021.
Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Objavljeno u: Narodne novine, 21.9.2021.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2021/S 0F2-0024317

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

Nacionalni registracijski broj: 2  28921383001

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR041

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Tihana Cigetić Davor Havoić Zlatko Juriša

Telefon: +385 13717891/+385 12369892/+385 12369893

E-pošta: tihana.cigetic@voda.hr

Telefaks: +385 12369889

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.voda.hr

Adresa profila kupca:  www.voda.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2021/S+0F2-0024317

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

Vodno gospodarstvo

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Dovršetak radova na izgradnji V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja  

Referentni broj: 2  OP 2021/147

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45240000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet ovog postupka nabave je dovršetak radova na izgradnji V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja, prema Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku (točka 44. ove Dokumentacije o nabavi), CPV: 45240000-1 (dalje u tekstu: radovi). Zaštitni zid u Prelcima i most preko Rakovice u km 3+113,10, koji su predmet ovog postupka nabave odnosno projekta, dijelovi su projekta izgradnje V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 4.800.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Dovršetak radova na izgradnji V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45240000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR065            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Predmetni radovi izvodit će se na području Grada Sveta Nedelja u Zagrebačkoj županiji, na prostoru desnog zaobalja rijeke Save, u okviru podsustava Gradna - Rakovica.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Zaštitni zid u Prelcima i most preko Rakovice u km 3+113,10, koji su predmet ovog postupka nabave odnosno projekta, dijelovi su projekta izgradnje V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja. Prema izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji te građevinskoj dozvoli od 02.06.2014., izgradnja sustava V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja obuhvaća slijedeće objekte: - spojni nasip - lijevi nasip Rakovice - zaštitni zid – Prelci - ustava Matovčina - most preko Rakovice u km 2+362,07 - most preko Rakovice u km 3+113,10. Radovi na izgradnji V etape započeli su u srpnju 2016. god. te su izvođeni sukladno važećim aktima za građenje, projektno-tehničkoj dokumentaciji i ugovoru o građenju. Radovi su prekinuti u listopadu 2018. godine, a dio ugovorenih radova nije izveden budući je tijekom gradnje došlo do potrebe za izmjenama projektne dokumentacije. Tijekom izvođenja radova od strane lokalnog stanovništva odnosno vlasnika objekata smještenih neposredno uz obuhvat zahvata na poziciji mosta krenuli su pritisci upućeni prema investitoru Hrvatskim vodama i lokalnim vlastima u kojima je traženo pojašnjenje projekta, osobito na poziciji izvedbe zaštitnog zida i novog mosta u Prelcima u stac. 3+113,10. Između zainteresiranih strana usuglašen je zaključak kako je najpovoljnije rješenje da se zadrži postojeći most. Od strane investitora, Hrvatskih voda nastavno je donesena odluka da se most preko Rakovice u Prelcima u km 3+113,10 neće izvoditi već će se na predmetnoj lokaciji zadržati postojeći most, uz izvođenje potrebne sanacije kojom se ne zadire u konstruktivne elemente niti se narušava postojeća mehanička otpornost i stabilnost mosta. Novonastala situacija generirala je potrebu novelacije postojeće projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata) te poduzimanja svih potrebnih radnji u svrhu ishođenja izmjena i dopuna akata za građenje. Temeljem donesene odluke izrađeno je novo tehničko rješenje („Izmjene i dopune izvedbenog projekta zaštitnog zida u Prelcima“, Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., br. projekta 3/348-28/16, svibanj 2017.) koje se sastoji od zadržavanja stare konstrukcije mosta preko Rakovice u km 3+113,10 te izgradnje montažno-demontažne konstrukcije koja štiti lijevo zaobalje na lokaciji samog mosta preko Rakovice (kao prozirni zaštitni montažni panel), a u vrijeme pojave visokih vodostaja u vodotoku Rakovica. Također je izrađena novelacija idejnog projekta za predmetno područje (“Idejni projekt zaštitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja, Izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu izmjena i dopuna lokacijske dozvole”, Institut za elektroprivredu d.d., br. projekta 3/200-9/17, srpanj 2018.) temeljem koje je izdana I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, kao i novelacija glavnog projekta za objekte kojima se mijenjalo tehničko rješenje: - zaštitni zid u Prelcima te regulaciju Rakovice u području mosta preko Rakovice u km 3+113,10. Predmetni radovi ovog postupka nabave stoga se provode na temelju slijedeće dokumentacije: - upravni akt kojim se dozvoljava građenje: – građevinska dozvola izdana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, KLASA: UP/I-361-03/13-01/199, URBROJ: 531-06-2-1-1173-14-22 od 02.06.2014. – izmjena i dopuna građevinske dozvole izdana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000230, URBROJ: 531-06-3-1-1173-20-0032 od 03.06.2020. - glavni projekt: V. etapa zaštitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save na samoborskom području - Izmjena i dopuna projektne dokumentacije u svrhu izmjena i dopuna građevinske dozvole - glavni projekt izrađen od tvrtke Institut za elektroprivredu d.d., Koturaška cesta 51, 10000 Zagreb, ožujak 2020., zajednička oznaka projekta 3/285-9/18, glavni projektant Marijana Kotaran Munda, dipl.ing.građ.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Iskustvo voditelja radova

15

2.

Trajanje dodatnog jamstvenog roka

5

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        80

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  4.800.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Sukladno Dokumentaciji o nabavi

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  03.08.2021    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 03.08.2021   Lokalno vrijeme:  10:00:00  Mjesto:  Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Sukladno Dokumentaciji o nabavi

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  01.07.2021  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2021/S 0F2-0024317

8 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
OP 2021-147 Odluka o poništenju postupka.pdf 565.85 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.09.2021. 13:33
OP 2021-147 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf 2,490.06 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.09.2021. 13:35

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021