Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 691 043

Uvrštena nova dokumentacija - Linijske građevine aglomeracije Nerezine (Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj)

Kategorije: Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 27.9.2021.
Nadmetanje raspisao: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 21.9.2021.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2021/S 0F5-0026103


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  55232800223

Poštanska adresa: Turion 20/A

Mjesto: Cres

NUTS kod: HR031

Poštanski broj: 51557

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Danijela Ilisić, dipl.oec.

Telefon: +385 993962621

E-pošta: danijela.ilisic@kucl.hr

Telefaks: +385 51571415

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.viocl.hr

Adresa profila kupca:

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2021/S+0F5-0026103

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  Linijske građevine aglomeracije Nerezine (Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj)

Referentni broj: 2   JN-VV-3/21-VIO

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   45231300         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne odvodnje te izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na području aglomeracije Nerezine.  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 62.887.258,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  Linijske građevine aglomeracije Nerezine (Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj)                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  45231300   45232410   45232423   45232150   45232151       Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR031                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Administrativno područje Grada Malog Lošinja

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne odvodnje te izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na području aglomeracije Nerezine

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

0,15

2.

Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1: inženjer gradilišta

0,10

3.

Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2: voditelj radova

0,05

4.

Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 3: voditelj radova-CIPP

0,05

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         0,65

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  62.887.258,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 25  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

Postupak nabave otvoren je za sve zainteresirane gospodarske subjekte. Gospodarski subjekti moraju dokazati da nema razloga za njihovo isključenje te da posjeduju traženu profesionalnu, ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost.

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  1.Jamstvo za ozbiljnost ponude-za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje; 1.000.000,00 kn; bankarska garancija ili novčani polog. 2.Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - za slučaj povrede ugovornih obveza; 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a; bankarska garancija ili novčani polog. 3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete; 10% odnosno 5 % vrijednosti stvarno izvršenih radova bez PDV-za bankarska garancija ili novčani polog.

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sredstva za financiranje radova koji su predmet ovog postupka javne nabave osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske (Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020) Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončanih situacija od strane Naručitelja doznakom na račun Ugovaratelja, podugovaratelja i članova zajednice Ugovaratelja, kako je primjenjivo. Ugovaratelj je obvezan ispostavljati e-račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, sukladno člancima 14.6 i 14.7 Općih i Posebnih uvjeta ugovora FIDIC i platiti u roku od 60 dana.

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

Naručitelj ne zahtjeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude. Ukoliko zajednica gospodarskih subjekata bude odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, obvezna je naručitelju dostaviti pravni akt- sporazum o osnivanju zajednice ponuditelja za izvršenje ugovora koji mora sadržavati: -podatke o svakom članu zajednice -dio koji će izvršavati svaki od članova zajednice ponuditelja -način preuzimanja obveza i odgovornosti među članovima zajednice ponuditelja ukoliko jedan ili više članova zajednice ponuditelja ne mogu izvršiti ugovorne obveze, - podatke o potpisniku /potpisnicima ugovora o javnoj nabavi -naznaku o članu koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem - navod da je odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja zajednička i solidarna. Pravni akt-sporazum mora biti potpisan od svih članova zajednice ponuditelja.

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: 1. Ako je odabrani ponuditelj zajednica gospodarskih subjekta, tada je odgovornost članova zajednice gospodarskih subjekata za izvršenje ugovora solidarna. Ako se ponuditelj u svojoj ponudi oslonio na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, ponuditelji na čiju se sposobnost oslonio su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. 2. Ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana uvođenja u posao, dostaviti Naručitelju od nadzornog inženjera ovjereni vremenski i financijski plan izvođenja radova. 3. Prisutnost stručnjaka: Stručnjak 1 mora biti prisutan barem 80% radnog vremena rada na lokaciji projekta. Stručnjak 2 mora biti prisutan barem 80% radnog vremena rada na lokaciji projekta. Stručnjak 3 mora biti prisutan barem 80% radnog vremena rada na lokaciji projekta.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  16.08.2021       Lokalno vrijeme:  12:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:   

ili Trajanje  u mjesecima:  4  (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  16.08.2021   Lokalno vrijeme:  12:00:00   Mjesto: Prostorije Naručitelja Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres, I.kat

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Sukladno članku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda.


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

  Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka - objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije - otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda - primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  HR

E-pošta: 

Telefon:   

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 13.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2021/S 0F5-0026103 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
14.objašnjenje-izmjena don-JN-VV-3-21-linijske nerezine.pdf 102.72 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.09.2021. 14:33
JN-VV-3-21-Knjiga_4-troškovnik_linijske nerezine - 10.izmjena.xlsx 535.05 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.09.2021. 14:34

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021