Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 659 267

Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta Kaštijun ( EU projekt "Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli" kk.06.3.1.13.0001)

Kategorije: Sanacija odlagališta, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 25.1.2021.
Nadmetanje raspisao: GRAD PULA-POLA
Objavljeno u: Narodne novine, 21.1.2021.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2020/S 0F2-0046800

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: GRAD PULA-POLA

Nacionalni registracijski broj: 2  79517841355

Poštanska adresa: Forum 1

Mjesto: Pula

NUTS kod: HR036

Poštanski broj: 52100

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Igor Bukarica

Telefon: +385 52371865

E-pošta: igor.bukarica@pula.hr

Telefaks: +385 52216395

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pula.hr

Adresa profila kupca:  www.pula.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2020/S+0F2-0046800

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI I ZATVARANJU ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN ( EU PROJEKT „SANACIJA ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN U PULI“ KK.06.3.1.13.0001)  

Referentni broj: 2  10-20-MV

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45222110

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Radovi koji su predmet ovog postupka nabave provode se u sklopu Projekta "Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli", koji se provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te se sufinancira bespovratnim sredstvima iz Europske unije. Projekt se provodi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.13.0001. Tehnologija rada na sanaciji i zatvaranju odlagališta ''Kaštijun'' započinje skupljanjem i transportom razbacanog otpada oko tijela odlagališta i njegovim zbijanjem, zatim se nastavlja izradom obodnih kanala, prekrivanjem brtvenim ''sendvič'' slojem. Konačno, nakon postavljanja sustava za otplinjavanje vrši se ozelenjivanje i krajobrazno uređenje. Odlagalište će imati pristupni put i priključak na javnu prometnicu, a oko samog odlagališta će biti izvedena zaštitna ograda i protupožarni pojas.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 20.000.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI I ZATVARANJU ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN ( EU PROJEKT „SANACIJA ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN U PULI“ KK.06.3.1.13.0001)                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45222110          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR036            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Odlagalište otpada ''Kaštijun'' koje se nalazi na području Grada Pule, točnije na k.č.br. 3337/3 k.o. Pula.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Radovi koji su predmet ovog postupka nabave provode se u sklopu Projekta "Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli", koji se provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te se sufinancira bespovratnim sredstvima iz Europske unije. Projekt se provodi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.13.0001, zaključenog 17.03.2020 godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike/Posredničko tijelo razine 1 (MZOE/PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/Posredničko tijelo razine 2 (FZOEU/PT2), s jedne strane i Grada Pula-Pola kao korisnika bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Saniranje odlagališta ''Kaštijun'' kako je predviđeno građevinsko-arhitektonskim konceptom glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane društva IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. predstavlja provođenje postupaka takvih sigurnosnih uvjeta da nakon saniranja nema opasnosti za život i zdravlje ljudi kao i nikakvih opasnosti za živi i neživi okoliš u vezi sa postojećom ili planiranom uporabom saniranog mjesta. Tehnologija rada na sanaciji i zatvaranju odlagališta ''Kaštijun'' započinje skupljanjem i transportom razbacanog otpada oko tijela odlagališta i njegovim zbijanjem, zatim se nastavlja izradom obodnih kanala, prekrivanjem brtvenim ''sendvič'' slojem. Konačno, nakon postavljanja sustava za otplinjavanje vrši se ozelenjivanje i krajobrazno uređenje. Odlagalište će imati pristupni put i priključak na javnu prometnicu, a oko samog odlagališta će biti izvedena zaštitna ograda i protupožarni pojas. Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta otpada ''Kaštijun'' svojim će tehnološkim pristupom posebice sustavom otplinjavanja, sakupljanjem oborinskih voda te konačnim ozelenjivanjem površine utjecati na smanjenje štetnih okolišnih utjecaja prvenstveno u vidu smanjenja ispuštanja štetnih plinova u atmosferu. Osim toga, projekt će u značajnoj mjeri doprinijeti većoj kvaliteti života lokalnog stanovništva te boljim socioekonomskim uvjetima.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Iskustvo stručnjaka IG

10

2.

Duljina jamstvenog roka

10

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        80

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  20.000.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 11  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Europski strukturni i investicijski fond u financijskom razdoblju 2014.-2020. ref.oznake KK.06.3.1.13.0001

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  25.01.2021    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 25.01.2021   Lokalno vrijeme:  10:00:00  Mjesto:  Grad Pula – Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, 52 100 Pula, Forum 2, I. kat, soba br. 4 (sala za sastanke).

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  31.12.2020  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2020/S 0F2-0046800

8 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odgovori_na_upite_gospodarskih_subjekata_3.1_i_6.4.pdf 8,423.93 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.01.2021. 15:30
2 .DOPUNA_Kaštijun radovi DON_objava.pdf 861.42 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.01.2021. 15:31
1.DOPUNA_Prijedlog Ugovora radovi Kaštijun_objava.pdf 356.61 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.01.2021. 15:31
DOPUNA TROŠKOVNIKA_KAŠTIJUN_PULA_radovi.xlsx 167.33 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.01.2021. 15:36
Obavijest o izmjeni troškovnika.pdf 300.87 KB Zadnja promjena objave u NN: 21.01.2021. 15:36

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021