Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 654 691

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava usluge skeniranja i metapodatkovnog obrađivanja postojećih akata za gradnju na razini Republike Hrvatske

Kategorije: Informatičke usluge, Ostale usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 4.12.2020.
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Objavljeno u: Narodne novine, 27.11.2020.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2020/S 0F2-0035483

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Nacionalni registracijski broj: 2  95093210687

Poštanska adresa: Ulica Republike Austrije 20

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Neven Bertović

Telefon: +385 13782175

E-pošta: neven.bertovic@mpgi.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mgipu.gov.hr

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2020/S+0F2-0035483

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Nabava usluge skeniranja i metapodatkovnog obrađivanja postojećih akata za gradnju na razini Republike Hrvatske  

Referentni broj: 2  EVUS: 06/2020-VV

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  79999100

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Nabava usluge skeniranja i metapodatkovnog obrađivanja postojećih akata za gradnju na razini Republike Hrvatske, podijeljena na četiri grupe, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli, KK.02.2.1.01.0020.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 47.200.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: MGIPU: Skeniranje i metapodatkovno obrađivanje postojećih akata za gradnju u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  79999100          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: MPGI, REPUBLIKE AUSTRIJE 20, ZAGREB

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

SUKLADNO DIJELU IV. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE/OPIS PREDMETA NABAVE

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Duljina izvršenja usluge

10%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

Cijena ponude

90%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  450.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Informacijski sustav prostornog uređenja (IS

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Regija Sjever: Skeniranje i metapodatkovno obrađivanje postojećih akata za gradnju za područje RH                   Grupa br.: 2  2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  79999100          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: SUKLADNO TOČKI 2.8. DON-a MJESTO PRUŽANJA USLUGE

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

SUKLADNO DIJELU IV. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE/OPIS PREDMETA NABAVE

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Duljina izvršenja usluge

10%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

Cijena ponude

90%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  11.780.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Informacijski sustav prostornog uređenja (IS

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Regija Slavonija: Skeniranje i metapodatkovno obrađivanje postojećih akata za gradnju za područje RH                   Grupa br.: 2  3

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  79999100          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: SUKLADNO TOČKI 2.8 DON-a MJESTO IZVRŠENJA USLUGE

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

SUKLADNO DIJELU IV. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE/OPIS PREDMETA NABAVE

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Duljina izvršenja usluge

10%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

Cijena ponude

90%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  11.770.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Informacijski sustav prostornog uređenja (IS

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Regija Jug: Skeniranje i metapodatkovno obrađivanje postojećih akata za gradnju za područje RH                   Grupa br.: 2  4

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  79999100          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: SUKLADNO TOČKI 2.8. DON-a MJESTO IZVRŠENJA USLUGE

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

SUKLADNO DIJELU IV. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE/OPIS PREDMETA NABAVE

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Duljina izvršenja usluge

10%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

Cijena ponude

90%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  23.200.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Informacijski sustav prostornog uređenja (IS

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Uvjeti sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Temeljem članka 257. i 266. ZJN 2016. i temeljem uvjeta propisanih ovom Dokumentacijom o nabavi, gospodarski subjekt mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: - gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana (točka 4.1. DON-a) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi za svaku grupu predmeta nabave dostavlja: - Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi. ESPD obrazac se popunjava sukladno uputi Naručitelja iz točke 5.2. Dokumentacije o nabavi i sukladno elektronski kreiranom ESPD obrascu.Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, za svaku grupu predmeta nabave za koju je podnio ponudu dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjet sposobnosti iz točke 4.1. Dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente, i to: - izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata (članovi zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelji ili drugi subjekti na čiju sposobnost se gospodarski subjekt oslanja), okolnosti iz točke 4.1. utvrđuju se za sve gospodarske subjekte u ponudbenom lancu.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Bitni uvjeti Ugovora o javnoj nabavi za sve grupe predmeta nabave - oblik ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana - predmet nabave: Nabava usluge skeniranja postojećih akata za gradnju na razini Republike Hrvatske, - ugovorne strane: Naručitelj (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) / odabrani ponuditelj (Isporučitelj) - Ugovor će se dopuniti odredbama koje se odnose na podugovaratelje ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor. - Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podugovaratelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja - ugovor sadrži podatke o osobama odgovornim za izvršenje ugovora, imenovanim od strane naručitelja i od strane ponuditelja. - opis predmeta nabave: sukladno troškovnicima, tehničkoj specifikaciji predmeta nabave, opisu predmeta nabave (Prilog IV. ove dokumentacije), zahtjevima Naručitelja, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima RH, - količina, mjesto i uvjeti isporuke predmeta nabave: sukladno troškovniku i točkama 2.4. i 2.7. i 2.8. Dokumentacije o nabavi - cijena predmeta nabave: sukladno točki 6.4. Dokumentacije o nabavi i odabranoj ponudi - rok trajanja ugovora/isporuke usluge: sukladno točki 2.9. Dokumentacije o nabavi i odabranoj ponudi, - jamstvo za uredno izvršenje ugovora: sukladno točki 7.4. Dokumentacije o nabavi i odabranoj ponudi - prihvaćanje kontrole koju provodi javni Naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države poslovnog nastana izvršitelj usluge, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na tehničke kapacitete izvršitelja usluge i na kvalitetu izvršene usluge Početak izvršavanja usluga je datum potpisivanja ugovora o javnoj nabavi usluga. Ugovor će trajati maksimalno dvanaest (12) mjeseci od datuma početka izvršavanja usluga, i u navedenom periodu sve usluge koje su predmet nabave trebaju biti izvršene. - rok, način i uvjeti plaćanja: sukladno točki 7.11. Dokumentacije o nabavi i odabranoj ponudi. - ugovorne kazne i naknada štete: Ukoliko Ugovaratelj ne ispoštuje obvezu da će ugovorne obveze izvršiti u roku predviđenom u točki 2.9. Dokumentacije o nabavi, Naručitelj ima pravo na ime ugovorene kazne zaračunati 2‰ (dva promila) od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% (pet posto) ukupne vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Također je dužan platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja isporuke uređaja na uporabu. - raskid ugovora: sukladno članku 322. ZJN 2016. i odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  17.11.2020    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 17.11.2020   Lokalno vrijeme:  10:00:00  Mjesto:  REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. U otvorenom postupku javne nabave, žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana: 1) objave poziva za nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 3) objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda, 5) primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: HR

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  05.10.2020  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2020/S 0F2-0035483

12 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf 10,084.75 KB Zadnja promjena objave u NN: 27.11.2020. 15:42

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021