Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 654 691

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

Kategorije: Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 4.12.2020.
Nadmetanje raspisao: Zagorski vodovod d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 27.11.2020.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2019/S 0F5-0044865


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Zagorski vodovod d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  61979475705

Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1

Mjesto: Zabok

NUTS kod: HR043

Poštanski broj: 49210

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Blaženka Petrovečki, Neven Krajačić

Telefon: +385 49588625

E-pošta: blazenka.petrovecki@zagorski-vodovod.hr

Telefaks: +385 49221326

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagorski-vodovod.hr

Adresa profila kupca: www.zagorski-vodovod.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2019/S+0F5-0044865

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

Referentni broj: 2   30-19-OP-VV

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   45252100         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Izvođač je dužan projektirati i izgraditi Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) Oroslavje i Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) Zlatar Bistrica te Postrojenje za solarno sušenje mulja prema zahtjevima i tehničkim specifikacijama danim u ovoj Dokumentaciji o nabavi. Radovi se ugovaraju prema uvjetima Ugovora FIDIC „Žuta knjiga“. PPOV Oroslavje je kapaciteta 36.940 ES, trećeg stupnja pročišćavanja, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama i obradom otpadnog mulja. Uz PPOV Oroslavje smješteno je i Postrojenje za solarno sušenje mulja koji će pokrivati potrebe i sustava Zabok i sustava Zlatar i ostalih PPOV-a na vodouslužnom području Zagorskog vodovoda. PPOV Zlatar Bistrica je kapaciteta 14.690 ES, trećeg stupnja pročišćavanja, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama i obradom otpadnog mulja te pristupnom cestom duljine 1.400 m.  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 105.515.922,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  45252100               Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR043                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja radova je: - za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) Sustava odvodnje Zabok na području grada Oroslavja, - za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) Sustava

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

Radovi u okviru ovog ugovora sastoje se od projektiranja (idejni projekt, glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta izvedenog stanja), ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti, nabave, izgradnje, dovršenja, testova po dovršetku, puštanja u rad, pokusnog rada, tehničkog pregleda, obuke osoblja Naručitelja, ishođenja uporabne dozvole, dokazivanja jamčenih operativnih troškova Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV-a) Oroslavje i Zlatar Bistrica te Postrojenja za sušenje mulja tijekom dijela jamstvenog roka, te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove, u svemu prema uvjetima Ugovora FIDIC „Žuta knjiga“. Izvođač je dužan projektirati i izgraditi Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) Oroslavje i Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) Zlatar Bistrica te Postrojenje za solarno sušenje mulja prema zahtjevima i tehničkim specifikacijama danim u ovoj Dokumentaciji o nabavi. PPOV Oroslavje je kapaciteta 36.940 ES, trećeg stupnja pročišćavanja, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama i obradom otpadnog mulja. Uz PPOV Oroslavje smješteno je i Postrojenje za solarno sušenje mulja koji će pokrivati potrebe i sustava Zabok i sustava Zlatar i ostalih PPOV-a na vodouslužnom području Zagorskog vodovoda. PPOV Zlatar Bistrica je kapaciteta 14.690 ES, trećeg stupnja pročišćavanja, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama i obradom otpadnog mulja te pristupnom cestom duljine 1.400 m.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Jamčeni godišnji operativni trošak postrojenja - OPEX max.br.bodova=20 bodova Kriteriji za dodjelu broja bodova detaljno su opisani u poglavlju 41. Knjige 1

rel.20% max=20bod.

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         rel.80% max=80bod.

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  105.515.922,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 37  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Sustava odvodnje Zabok i Sustava odvodnje Zlatar (dalje u tekstu: Projekt Zabok - Zlatar) se sufinancira sredstvima EU u okviru Operat

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

27.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 27.1., gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja: • ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi. Kako bi provjerio podatke navedene u ESPD obrascu, sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente. Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta poglavlja 27.1. - izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

Popis i kratki opis pravila i kriterija povezanih s ugovorom naveden je u dokumentaciji o nabavi.

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  1.Jamstvo za ozbiljnost ponude 2.Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi 3.Jamstvo za povrat avansa 4.Jamstvo za zadržane iznose 5.Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Razdoblju obavještavanja o nedostatcima

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Bitni uvjeti vezani uz financiranje navedeni su u poglavlju 1.2.1. Knjige 3, a uvjeti vezani uz plaćanja navedeni su u Knjizi 2.

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata navedene su u poglavlju 47. Knjige 1.

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Uvjeti izvršenja ugovora navedeni su u dokumentaciji o nabavi.

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  14.01.2020       Lokalno vrijeme:  11:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:   

ili Trajanje  u mjesecima:   (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  14.01.2020   Lokalno vrijeme:  11:00:00   Mjesto: Ksavera Šandora Gjalskog 2, ZIVT-ova zgrada, 1. kat, 49210 Zabok

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

  Detaljni podaci o rokovima za podnošenje žalbe navedeni su u poglavlju 65. Knjige 1.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:  Pravna služba

Poštanska adresa:  Ksavera Šandora Gjalskog 1

Mjesto:  Zabok

Poštanski broj:  49210

Država:  HR

E-pošta:  uprava@zagorski-vodovod.hr

Telefon:  +385 49588640  

Internetska adresa: (URL)  www.zagorski-vodovod.hr

Telefaks:  +385 49221326

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 12.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2019/S 0F5-0044865 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odluka o odabiru - 30-19-OP-VV.pdf 3,023.64 KB Zadnja promjena objave u NN: 27.11.2020. 15:06

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021