Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 654 691

Uvrštena nova dokumentacija - Radovi izgradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1 (2 grupe)

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 30.11.2020.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA NOVIGRAD
Objavljeno u: Narodne novine, 24.11.2020.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2020/S 0F2-0037441

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: OPĆINA NOVIGRAD

Nacionalni registracijski broj: 2  09817183355

Poštanska adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 1

Mjesto: NOVIGRAD

NUTS kod: HR033

Poštanski broj: 23312

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Dijana Peroš i Mirjana Zubčić

Telefon: +385 23375004

E-pošta: opcina.novigrad@zd.t-com.hr

Telefaks: +385 23375149

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.opcina-novigrad.hr

Adresa profila kupca:  http://www.opcina-novigrad.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2020/S+0F2-0037441

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Radovi izgradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1 (2 grupe)  

Referentni broj: 2  1-2020-MV

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45000000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave je nabava radova za izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1. Predmet nabave za GRUPU 1 radovi izgradnje prometnica sa svom pratećom infrastrukturom-Faza 1 sve sukladno građevinskoj dozvoli, projektno tehničkoj dokumentaciji i troškovniku koji su prilog ove dokumentacije o nabavi. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica Predmet nabave za GRUPU 2 su radovi Izgradnje trafostanice TS 10(20)/04 kV Pridraga 1 i TS 10(20/04 kV Pridraga 2-faza 2 sve sukladno građevinskoj dozvoli, projektno tehničkoj dokumentaciji i troškovniku koji su prilog ove dokumentacije o nabavi. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 45250000-4 Građevinski radovi na energetskim objekima, rudarskim i proizvodnim objektima i građevinama vezanim za naftnu i plinsku industriju

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 11.915.360,80   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Komunalna infrastruktura unutar gospodarske zone Pridraga 1-prometnice sa svom pratećom infrastrukturom-Faza 1                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45222000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR033            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: je k.č. br. 1537/74, 1537/75, 1537/76, 1537/77 1537/78, 1537/79, 1537/80 k.o. Pridraga.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Predmet nabave za GRUPU 1 radovi izgradnje prometnica sa svom pratećom infrastrukturom-Faza 1 sve sukladno građevinskoj dozvoli, projektno tehničkoj dokumentaciji i troškovniku koji su prilog ove dokumentacije o nabavi. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Trajanje jamstvenog roka za uklanjanje nedostataka

0,2

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        0,8

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  10.947.360,80   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Projekt izgradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1 sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA 2 Komunalna infrastruktura unutar gospodarske zone Pridraga 1- Izgradnja trafostanice TS 10(20)/04 kV Pridraga 1 i TS 10(20/04 kV Pridraga 2-Faza 2                   Grupa br.: 2  2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45250000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR033            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: k.č. br. 1537/76, 1537/79 k.o. Pridraga

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Predmet nabave za GRUPU 2 su radovi Izgradnje trafostanice TS 10(20)/04 kV Pridraga 1 i TS 10(20/04 kV Pridraga 2-faza 2 sve sukladno građevinskoj dozvoli, projektno tehničkoj dokumentaciji i troškovniku koji su prilog ove dokumentacije o nabavi. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 45250000-4 Građevinski radovi na energetskim objekima, rudarskim i proizvodnim objektima i građevinama vezanim za naftnu i plinsku industriju

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Trajanje jamstvenog roka za uklanjanje nedostataka

0,2

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        0,8

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  968.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Projekt izgradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1 sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: • ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza. Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave osim ako već ne posjeduje te dokumente od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. Ako se Naručitelj odluči tražiti ažurirane dokumente, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. dokazuje ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu prije donošenja odluke u postupku javne nabave: • izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz prethodnog stavka.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Naručitelj navodi sljedeće uvjete za izvršenje ugovora koji će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi radova: • Ponuditelj se obvezuje da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana, pridržavati se članka 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). • Ponuditelj se obvezuje da će po završetku radova dostaviti dokaze da je građevinski i drugi otpad koji je nastao kao posljedica izvođenja radova zbrinuti na zakonom propisan način. • Izvođač je obvezan osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene člankom 135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer. • Izvođač je obvezan ugrađivati novu - ne korištenu (originalnu) opremu i uređaje, te sve radove izvoditi proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13 i 14/14, 32/19), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevinskih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera. • Izvođač je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje. • Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na objektima. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovornu cijenu. • Izvođač je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) koja će voditi građenje te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja. • Izvođač je dužan u cijelosti se pridržavati općih i posebnih mjera sigurnosti na radu predviđenih pravilima struke i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), te Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilištu, prolaznika, prometa, čuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16). Izvođenje radova mora biti usklađeno sa važećim propisima, pravilima struke i važećim zakonima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova. Izvođač radova ima posebnu obvezu organizirati rad na siguran način u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12). Mjere zaštite na radu, kao i mjere zaštite od požara predviđene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvođač je dužan provoditi na svoj rizik i o svom trošku. • Izvođač je dužan u roku 7 (sedam) dana od uvođenja u posao izraditi i predati na odobrenje nadzornom inženjeru terminski plan realizacije projekta (u obliku gantograma), u kojem će biti na razumljiv način vremenski prikazane sve aktivnosti i njihova međusobna međuovisnost s istaknutim kritičkim putem. Terminski plan mora biti popraćen financijskaim planom realizacije projekta po mjesecima. Navedeni planovi se ažuriraju po potrebi i dostavljaju nadzornom inženjeru. Predloženi terminski plan je važeći jedino ako su ga ovjerili nadzorni inženjer i predstavnik naručitelja. • Ugovorna kazna za zakašnjenje u završetku radova iznosi 1‰ (jedan promil) dnevno ukupne ugovorene cijene. Iznos tako određene ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) ukupno ugovorene cijene radova. • Izvođač mora pribaviti, u zajedničko ime Naručitelja i Izvođača, policu osiguranja koja pokriva period od datuma početka radova do primopredaje za sljedeće slučajeve: gubitak ili šteta na građevnim i obrtničkim ra

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  06.11.2020    Lokalno vrijeme: 12:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:  20.01.2021

ili Trajanje u mjesecima: (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 06.11.2020   Lokalno vrijeme:  12:00:00  Mjesto:  Prostorije Naručitelja, Trg Kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

Izvođač se obvezuje da će Naručitelju ispostaviti eRačun sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) do 15. dana u mjesecu za izvršene radove u prethodnom mjesecu u skladu sa stavkama iskazanim u Ugovornom troškovniku i potvrđenim /ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Privremene i okončana situacija i popratna dokumentacija moraju biti dostavljeni u elektroničkom obliku kao privitak eRačunu sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu. Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana: • objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi • objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka • objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije • otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda • primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Općina Novigrad

Poštanska adresa: Trg Kralja Tomislava 1

Mjesto: Novigrad

Poštanski broj: 23312

Država: HR

E-pošta: opcina.novigrad@zd.t-com.hr

Telefon: +385 23375004

Internetska adresa: (URL) http://www.opcina-novigrad.hr

Telefaks: +385 23375149

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  15.10.2020  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2020/S 0F2-0037441

10 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
3. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi.pdf 266.05 KB Zadnja promjena objave u NN: 24.11.2020. 14:47
3. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi.pdf 266.05 KB Zadnja promjena objave u NN: 24.11.2020. 14:49
TROSKOVNIK-GOSPODARSKA ZONA PRIDRAGA Grupa I. (24.11) (1).xlsx 1,095.09 KB Zadnja promjena objave u NN: 24.11.2020. 14:50
Dokumentacija o nabavi 24-11-2020.pdf 741.49 KB Zadnja promjena objave u NN: 24.11.2020. 14:50

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021