Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 644 414

Prodaja imovine stečajnog dužnika PAPIRPLAST d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 20.11.2020.
Nadmetanje raspisao: PAPIRPLAST d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 30.10.2020.

U stečajnom postupku nad dužnikom PAPIRPLAST d.o.o. u stečaju, Štrigina 8,, 10000 Zagreb OIB 36967368329 , koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu,, posl. br. St-2573/16,  stečajna upraviteljica objavljuje
 
OGLAS O PRODAJI POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
11. PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
I.PREDMET PRODAJE
 
Predmet prodaje su pokretnine – STROJEVI ZA OBRADU PAPIRA I VOZILA stečajnog dužnika  PAPIRPLAST d.o.o. u stečaju, Štrigina 8, 10000 Zagreb OIB 36967368329
 
II.CIJENA I UVJETI PRODAJE
 
Strojevi za obradu papira, cijena  17.575,54 n + PDV
 
1.Navedene vrijednosti predstavljaju početnu cijenu ispod koje se predmeti ne mogu prodati. Na procijenjenu vrijednost obračuna se PDV.
 
Početna cijena iskazana je fco prodavatelj, neutovareno, te je kupac obvezan o svom trošku demontirati, utovariti i otpremiti kupljene pokretnine u roku od 14 dana od dana plaćanja kupoprodajne cijene
 
2.Pravo podnijeti ponudu imaju sve  fizičke i pravne osobe pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Slavice Orehovec, France Prešerna 11B, 40000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za St-2572/16 – ne otvaraj“. Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju zaključno do 20.01.2020. do 12:00 sati. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3.Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa) puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
4.Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene.
 
5.Jamčevina iznosi 10% početne cijene sa PDV-on za pokretninu za koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika IBAN:  HR3724840081135097563  uz opis plaćanja „jamčevina St-2572/16, PAPIRPLAST d.o.o. u stečaju“ te uz upis OIB-a u pozivu za odobrenje. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 18.11.2020..  Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 10 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
Prednost imaju kupci koji dostave ponudu za skupnu kupnju svih pokretnina.
 
6.O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
7.Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene u roku od 5 dana od dana kada je obaviješten da je njegova ponuda najpovoljnija. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude, te će se kao valjana ponuda uzeti u obzir ponuda slijedećeg ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz oglasa.
Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun o prodaji pokretnina.
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče nakon isteka roka za dostavu ponude ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
9.Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za isti predmet prodaje, stečajni upravitelj ima pravo pozvati ponuditelje koji su ponudili istu cijenu za isti predmet prodaje, da ponude više cijenu cijenu od prvotno ponuđene. U tom slučaju, najpovoljniji je onaj ponuditelj koji je ponudio višu  cijenu.
 
10.Po uplati kupoprodajne cijene, kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od 14 dana od plaćanja  odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunavati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11.Poreze  u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
 
12.Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja imovine mogu se dobiti  putem e-maila orehovec.slavica@gmail.com.
Zainteresirani kupci mogu razgledati pokretnine, uz prethodno najavu.
 
13.Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“, prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke stvari.
 
14. Otvaranje ponuda održat će se dana 20.11.2020. godine u 15.30. sati, na adresi Josipa Kozarca 15, Čakovec, odvjetnički ured Slavica Orehovec.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020