Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 648 817

Nabava, dobava i montaža trim sprava

Kategorije: Nabava namještaja i opreme za urede, dječje vrtiće, škole, sportske dvorane, ugostiteljske objekte i dr., Ostali radovi, Nabava roba, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 14.10.2020.
Nadmetanje raspisao: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO
Objavljeno u: Ostali izvori, 28.9.2020.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
Sukladno Pravilniku o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava", tipa operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 45/16) i Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave (KLASA: 011-01/18-01/01, URBROJ: 2198-01/01-18-01), Naručitelj Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero", Kralja Petra Svačića 2, 23 210 Biograd n/M, pokreće postupak jednostavne nabave "Nabava, dobava i montaža trim sprava" (evidencijski broj nabave BN - 14/20) u sklopu projekta "Uređenje staza, postavljanje urbane opreme i signalizacije u dijelu Parka prirode Vransko jezero".

1. OPĆI PODACI
1.1. Podaci o Naručitelju:
Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero"
Kralja Petra Svačića 2, 23 210 Biograd n/M
OIB: 62106126299
Broj telefona: +385 23 383 181
Internet adresa: www.pp-vransko-jezero.hr
Adresa elektroničke pošte: strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr

1.2. Osoba zadužena za kontakt:
Ime i prezime: Iva Rogić, dipl.ing.agr.
Broj telefona: +385 23 383 181
Adresa elektroničke pošte: strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr

1.3. Evidencijski broj nabave:
Evidencijski broj nabave: BN - 14/20

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku slanja poziva na dostavu ponuda:
1. Pitter d.o.o, Tkon 88, 23 212 Tkon
2. Konoba Pakoštanac, Ul. kraljice Jelene 23, 23 211 Pakoštane
3. Dominik Nizić, odvjetnik iz Zagreba, Savska cesta 41/XIII.

1.5. Vrsta postupka:
Postupak jednostavne nabave.

1.6. Procijenjena vrijednost nabave:
Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00 kn bez PDV-a.

1.7. Navod o projektu iz kojeg se financira nabava:
Ovaj Projekt financira se iz mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava", tipa operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 45/16).

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Naziv predmeta nabave:
Nabava, dobava i montaža trim sprava.

2.2. Opis predmeta i količina predmeta nabave:
Predmet nabave je nabava, dobava i montaža kompleta sprava za rastezanje i vježbanje na otvorenom (trim sprava).
Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama sadržanim u Troškovniku (Prilog 1.). Količine su sukladne količinama iz projektne dokumentacije.

2.3. Troškovnik:
Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva (Prilog 1).

2.4. Mjesto isporuke i montaže predmeta nabave:
Mjesto isporuke i montaže predmeta nabave je Park prirode Vransko jezero, predio Drage, na dijelu k.č. 5840/1, k.o. Pakoštane.

2.5. Rok isporuke predmeta nabave:
Odabrani Ponuditelj obvezuje se isporučiti i montirati predmet nabave najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana izdavanja Narudžbenice od strane Naručitelja. Montaža kompleta sprava odnosno njegovo temeljenje izvodi se u dogovoru s Naručiteljem zbog usklađivanja termina s radovima iskopa temelja i betonskog temeljenja.

3. PODACI O PONUDI
3.1. Sadržaj i način izrade ponude:
Ponuda mora sadržavati najmanje:
- ispunjeni Troškovnik (Prilog 1.),
- popunjen, ovjeren i potpisan Ponudbeni list (Prilog 2.).

3.2. Način dostave:
Ponude se dostavljaju u elektroničkom obliku (elektronički zapis originala ponude u PDF formatu, s potpisom i pečatom ponuditelja) Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Portala ponuda na web stranici www.apprrr.hr (link: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx) zaključno s datumom 14. listopada 2020. do 12:00 sati.
Na stranici Portala u kartici "PONUDE", u gornjem desnom kutu dane su "UPUTE" gdje su sve potrebne informacije o dostavi ponuda elektronskim putem.

3.3. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

3.4. Dostava varijante ponuda:
Varijante ponude nisu dopuštene.

3.5. Kriterij za odabir ponude:
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena bez PDV-a koja bude u potpunosti odgovarala pozivu za dostavu ponuda.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabratI ponudu koja je zaprimljena ranije.

4. OSTALE INFORMACIJE
4.1. Pregled lokacije za dostavu i montažu robe:
Naručitelj će omogućiti zainteresiranim ponuditeljima nesmetani pregled lokacije za dostavu i montažu robe, radnim danom od 08:00 do 12:00 sati zaključno do 13. listopada 2020., uz prethodnu telefonsku najavu barem 1 dan ranije na tel. +385 23 383 181.
Ponuditelji na svoj trošak vrše pregled lokacije i upoznaju se s mjestom dostave i montaže robe kako bi prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude. Ponuditelji nisu obvezni izvršiti pregled lokacije.
Smatrat će se da je ponuditelj prije davanja ponude upoznat s lokacijom, da je u svemu proučio Poziv na dostavu ponude i njegove priloge te da je na osnovu svega toga podnio svoju ponudu.

4.2. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve
zakonom propisane elemente. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
15568_20200928_jupp_vranskojezero.zip 10,555.95 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020