Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 646 598

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika LAMELLA-PRELOG d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 9.10.2020.
Nadmetanje raspisao: LAMELLA-PRELOG d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 28.9.2020.

U stečajnom postupku nad dužnikom LAMELLA-PRELOG d.o.o. u stečaju,  Ulica Mihovila Pavleka Miškine 61, Varaždin, OIB: 59527783673, stečajna upraviteljica objavljuje:
 
9.   O G L A S
ZA PRODAJU POKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje - pokretnine (strojevi za obradu drva):
 
1) Vakuum sušara za sušenje drvne građe, marke I.S.V.E. kapaciteta 5 m3 - početna cijena 40.800,00 kn
 
2) Postolarna pila za optimiranje (pila za poprečni rez – krajcer), marka: CURSAL, serijski broj 951443, inventurni broj 070512, proizvođač CURSAL, god.proizv. 1997, model i tip TRV 500/R – početna cijena 29.516,68 kn
  
Napomena: Na postolarnoj pili za optimiranje jeupisano razlučno pravo HAMAG-BICRO
 
Pokretnine se nalazi na adresi: Križevci, Bojnikovec 28.
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Pokretnine se prodaju pojedinačno  po utvrđenoj  početnoj cijeni. Početna cijena ne sadržava PDV.
 
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće i strane  pravne i fizičke osobe, uz uvjet da su najkasnije do 9. listopada 2020. na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR5923900011101099838, otvoren kod Hrvatske poštanske banke  d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene pokretnine koju žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-101/2019“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Sanja Janči, stečajna upraviteljica, Mihovila Pavleka Miškine 25, 40000 Čakovec, s naznakom „ponuda LAMELLA PRELOG d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 9. listopad 2020., a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.
 
3. Ponuda mora sadržavati:
a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona/mobitela, e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja),
b) Naznaku (naziv-opis) predmeta za koji se ponuda daje i ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u HRK (brojkom i slovima), koja ne može biti manja od početne cijene,
c)  potpis ponuditelja (za poslovne subjekte i pečat ponuditelja),
d) dokaz o uplati jamčevine (preslik nalog za uplatu).
Ponude u kojima je ponuđena cijena niža od istaknute početne cijene, bez dokaza uplaćene jamčevine, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika.
 
5. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine.  Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 
 
6. Sve troškove vezane uz preuzimanje pokretnina (demontaža, utovar, odvoz i sl .), kao i sve troškove vezane uz kupoprodaju (porezi, pristojbe i druga davanja) u cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljenu pokretninu preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljenu pokretninu kupcu će se izdati račun.
 
7. Javno otvaranje ponuda održat će se 13. listopada u 9,00 sati na adresi Čakovec, Mihovila Pavleka Miškine 25. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.

8. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom pokretnina,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 091/445-7132 ili na e-mail: sanja.janci@gmail.com.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020