Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 646 567

Dobava, doprema i ugradnja solarnih rasvjetnih tijela

Kategorije: Nabava elektromaterijala, Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Nabava roba, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 9.10.2020.
Nadmetanje raspisao: KOMUNALAC GOSPIĆ D.O.O.
Objavljeno u: Ostali izvori, 24.9.2020.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.
KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. za komunalne djelatnosti
Adresa: Bužimska 10, 53 000 Gospić
OIB: 64163074544
IBAN: HR6323400091110623778
BROJ: 354/2-2020
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA SOLARNIH RASVJETNIH TIJELA POUČNA STAZA DERALE - LIKA
Evidencijski broj nabave: EBN-24/2020-7

Sukladno Pravilniku o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, (NN 45/16) i članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1.1 Podaci o naručitelju 
Naziv Naručitelja: KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. za komunalne djelatnosti 
Sjedište: 53000 Gospić, Bužimska 10 
OIB: 64163074544 
Broj telefona: 00 385 53 658 221 
Broj telefaxa: 00 385 53 658 222 
Internetska adresa: www.komunalac-gospic.hr 
Adresa elektroničke pošte: info@komunalac-gospic.hr 
Naručitelj je u sustavu PDV-a (dalje u tekstu: Naručitelj)

1.2 Osoba zadužena za kontakt
Za pitanja vezana uz ovaj postupak jednostavne nabave zadužen je:
Ime i prezime: Stjepan Pavelić, posjeduje važeći certifikat u području javne nabave
e-mail: stipe.pavelic@komunalac-gospic.hr
Tel: 00 385 99 240 7228

1.3 Evidencijski broj nabave:
EBN-24/2020-7

1.4 Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Sukladno čl. 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe čl. 76. i čl. 77. ZJN 2016 i sprječavanju sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i pod ugovaratelja odabranom ponuditelju):
1. PROVINCIJAL d.o.o., Vile Velebita 10, 53000 Gospić, OIB: 73884230085
2. Pivovara Ličanka d.o.o., Donje Svetice 40, 10000 Zagreb, OIB: 96075941043
3. Ličanka – proizvodnja pića d.o.o., Novoselija bb, 53213 Donje Pazarište, OIB: 09600848457

1.5 Vrsta postupka javne nabave
Naručitelj provodi otvoreni postupak jednostavne nabave.

1.6 Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 72.000,00 kn (bez PDV-a).

1.7 Navod o projektu iz kojeg se financira nabava
Ovaj projekt sufinancira se iz podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1 Naziv predmeta nabave
Naziv predmeta nabave je Dobava, doprema i ugradnja solarnih rasvjetnih tijela

2.2 Opis predmeta nabave
Predmet nabave je dobava, doprema i ugradnja solarnih rasvjetnih tijela (12 komada) na Poučnoj stazi Derale – Lika u Gradu Gospiću.
Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama sadržanim u Troškovniku (Prilog 2.) koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

2.3 Količina predmeta nabave
Količine predmeta nabave iskazane su u Troškovniku predmeta nabave.
Količine su sukladne količinama iz projektne dokumentacije.

2.4 Troškovnik
Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Prilog 1.)
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku. Nije dopušteno mijenjati tekst Troškovnika niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika.
Ponuditelj je obvezan nuditi odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.
Ponuditelj u Troškovniku predmeta nabave upisuje jedinične cijene za svaku pojedinu stavku, ukupnu cijenu po stavkama i ukupnu cijenu ponude. U cijenu ponude uključeni su svi troškovi i popusti. Cijena se piše brojkama, u kunama te se utvrđuje kao nepromjenjiva. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale.
Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na Ponudbenom listu (Prilog 1.) na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

2.5 Mjesto isporuke predmeta nabave
Ličko – senjska županija, Grad Gospić, katastarska općina Gospić (katastarske čestice 66, 67 i 73/1).

2.6 Rok početka i rok završetka izvršenja radova
Odabrani Ponuditelj obvezuje se isporučiti predmet nabave najkasnije u roku od 45 (četrdesetipet) dana od dana izdavanja Narudžbenice od strane Naručitelja. 

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA
3.1 Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta
3.1.1 Nekažnjavanje
3.1.2 Porezne obveze
3.2 Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta Nije traženo. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (Uvjeti sposobnosti)
4.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

5.1 Sadržaj i način izrade ponude
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.
Podnošenjem svoje ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete navedene u ovoj Dokumentaciji o nabavi.
Ponuda treba sadržavati:
1. Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja
2. Popunjeni troškovnik (u cijelosti),
3. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje
4. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
6. Ostalo zatraženo u Pozivu na dostavu ponuda

5.2 Dostava ponude
Ponude se dostavljaju u elektroničkom obliku (elektronički zapis originala ponude u .pdf formatu, s potpisom i pečatom ponuditelja) Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Portala ponuda na web stranici https://agronet.apprrr.hr .
Ponude dostavljene drugim načinima smatrat će se nevažeće.
Detaljne upute o načinu izrade i predavanju ponude nalaze se na web stranici: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
Ukoliko ponuda nije zaprimljena putem aplikacije AGRONET, najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda, smatrat će se da nije podnesena.
Ponuditelj može do roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

5.3 Kriterij za odabir ponude
Kriterij odabira ponude je najniža cijena bez PDV-a koja bude u potpunosti odgovarala Pozivu na dostavu ponuda.
Ukoliko su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će Jezik i pismo ponude
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Iznimno, dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže:
- Svi dokumenti kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezne i ostale osnove za isključenje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) – ovjereni prijevod na hrvatski jezik, uz dostavu izvornika.
Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine strane riječi, izraze koji ne utječu na razumljivost ponude kao npr. stručne riječi, internacionalizme i ostalo koji su opće razumljivi i koji ne utječu na razumljivost ponude prema naručiteljevom sudu. Ostale riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno u skladu s prethodnom uputom ove točke.

5.4 Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

5.5 Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente.
Naručitelj se, sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) obvezuje zaprimiti i obraditi te izvršiti plaćanja elektroničkog računa i pratećih izjava izdanih sukladno europskoj normi. Od 01. srpnja 2019. godine, sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Naručitelj će plaćanje izvršiti na temelju elektroničkog računa te je Isporučitelj obvezan izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. 

6. OSTALE ODREDBE
6.1 Rok za dostavu ponuda
Rok za dostavu ponuda je 09. listopada 2020. godine do 13:00 sati.
Za odabir ponude, dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim zahtjevima.
Otvaranje ponuda nije javno.

6.2 Pregled lokacije za dostavu i montažu robe
Naručitelj će omogućiti zainteresiranim ponuditeljima nesmetani pregled lokacije za dostavu i montažu robe, radnim danom od 07:00 do 13:00 sati zaključno sa 07. listopada 2020. godine uz prethodnu najavu barem 1 dan ranije na telefon +385 992407228.
Ponuditelj na svoj trošak vrši pregled lokacije i upoznaje se s mjestom dostave i montaže opreme kako bi prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude. Ponuditelji nisu obvezni izvršiti pregled lokacije. Smatrat će se da je ponuditelj prije davanja ponude upoznat s lokacijom, da je proučio Poziv na dostavu ponuda i njegove priloge te na osnovu toga, podnio svoju Ponudu.

6.3 Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje na Portalu ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:
https://agronet.apprrr.hr/Forns/CommonForms/TenderOffer.aspx

6.4 Obavijest o rezultatima postupka
Odluku o odabiru ponude ili Odluku o poništenju postupka, Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 7. OBRASCI Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
15548_20200924_komunalacgospic_doo.zip 23,160.35 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020