Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 645 782

Prodaja nekretnina stečajnogh dužnika Inženjer Branko Međurečan trgovačko društvo za građevinarstvo i trgovinu d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 21.10.2020.
Nadmetanje raspisao: Inženjer Branko Međurečan trgovačko društvo za građevinarstvo i trgovinu d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 24.9.2020.

FINANCIJSKA AGENCIJA

REGIONALNI CENTAR ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB

Ur.br.: 07-01-20-79

Klasa: O/110-10/18-01/1098

Zagreb, 31.07.2020.

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14) te članka 247. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), a u povodu zahtjeva za prodaju Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj ST-294/2014 od dana 02. kolovoza 2018. godine i zaključka Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj 4 ST-294/2014-154 od dana 30. srpnja 2020. godine u stečajnom postupku nad dužnikom:

INŽENJER BRANKO MEĐUREČAN TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O. U STEČAJU, 48361 KALINOVAC, DRAVSKA 37, OIB: 41009548961 , zastupanom po stečajnom upravitelju NENADU HOMAR, 48000 KOPRIVNICA, DRAVSKA 1, OIB: 11719729882

radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje sljedeći:

POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Pozivaju se ponuditelji da pristupe elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi:

I. PODACI O PREDMETU PRODAJE Opis predmeta prodaje:

Nekretnina upisana u z.k.ul broj 25890, etažno vlasništvo s neodređenim omjerima, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 7384/7 kuća tlocrtne površine 188 čm u Zagrebu, 1. Ferenšćica br. 101, kuća tlocrtne površime 40 čm u Zagrebu, 1. Ferenšćica br 101/1 i dvorište, 1350 m2, 4. etaža, 1. suvlasnički dio cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi.
II. NAČIN I UVJETI PRODAJE Način prodaje:

Predmet se prodaje na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi.

Treća elektronička javna dražba počinje 31.07.2020..g. u 15:00:00 sati.

Elektronička javna dražba završava 21.10.2020.g. u 23:59:59 sati.

Ponude na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 08.10.2020.g. s početkom u 00:00:00 sati do 21.10.2020.g. u 23:59:59 sati.
Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Ponuda mora biti evidentirana u sustavu elektroničke javne dražbe prije isteka vremena koje je naznačeno kao vrijeme završetka elektroničke javne dražbe da bi se ista smatrala predanom u tijeku nadmetanja.
Uvjeti prodaje:
Utvrđena vrijednost predmeta prodaje:

594.090,00 kn (slovima: petstodevedesetčetiritisućedevedesetkuna).

Prodajna cijena, plaćanje poreza i pristojbi u svezi s prodajom:

Na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod iznosa od 148.522,50 kn (slovima: stočetrdesetosamtisućapetstodvadesetdvijekuneipedesetlipa).

Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je snositi kupac.

Početna cijena za nadmetanje:

148.522,50 kn (slovima: stočetrdesetosamtisućapetstodvadesetdvijekuneipedesetlipa).

Iznos dražbenog koraka:

1.000,00 kn (slovima: tisućukuna).

Iznos, rok i način uplate jamčevine:

U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kn (slovima: desettisućakuna).

Rok za uplatu jamčevine: Jamčevina se uplaćuje od dana objave ovog poziva te na računu Agencije mora biti evidentirana najkasnije 29.09.2020. godine.

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35.
Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

Svaki uplatitelj prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja" (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati brojku 253006, a kao podatak drugi (P2) OIB uplatitelja jamčevine u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate jamčevine na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju ,,OUR“ (za inozemne uplate i si.).
Prilikom uplate jamčevine potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja". Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku.
Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu e-Dražba provjeriti je li mu je vidljivo nadmetanje za koje je uplatio jamčevinu, što je znak da je uplata jamčevine primljena i evidentirana na računu Agencije.

Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 25300

Naznaka prava koja ne prestaju prodajom:

Nadležno djelo nije dostavilo podatke.

Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup:

Nekretnina je slobodna stvari i prava.

Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt:

Razgledavanje nekretnine moguće uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem Nenadom Homarom, tel. 098407337.

Plaćanje kupovnine:

Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana objave rješenja o dosudi na e-oglasnoj ploči suda.

Posebni uvjeti koje kupac mora ispuniti da bi mogao steći predmet prodaje:

Nadležno tijelo nije dostavilo podatke.
III. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Ponude za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem. U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati osobe koje:

■ imaju digitalni certifikat s pravom pristupa servisu e-Dražba (valjani digitalni certifikata, i to normalizirani/autentikacijski, kojim se potvrđuje identitet osobe te kvalificirani/potpisni, koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa)

■ su pravovremeno uplatile jamčevinu u skladu s ovim Pozivom na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,

■ su ispunile prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u servisu e-Dražba.

Detaljni podaci o servisu e-Dražba dostupni su na mrežnim stranicama Financijske agencije (http://www.fina.hr/).

NAPOMENE:

1. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije (članak 132.b Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

2. Elektronička javna dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Od objavljivanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi na mrežnim stranicama Agencije do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje 60 dana (članak 97. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

3. Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objavit će se, na prijedlog stranke, u sredstvima javnog priopćavanja ako stranka predujmi Agenciji za to potrebna sredstva (članak 97. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

4. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije u iznosu, roku i na način utvrđen u pozivu na sudjelovanje (članak 12. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku NN156/14 i 1/2019).

5. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena Agencija će vratiti jamčevinu na temelju naloga suda za prijenos novčanih sredstava, osim u slučajevima iz čl. 39. st. 3. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14 i 1/19).

6. U slučaju prekida ili odgode ovršnog postupka jamčevina će se iskoristiti za nastavak odgođene ili prekinute elektroničke javne dražbe osim ako odlukom nadležnog tijela Agenciji ne bude naloženo da izvrši povrat uplaćene jamčevine.

7. Kupac je dužan uplatiti na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu kupovinu u roku određenom u zaključku o prodaji. Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom. Iz položenog jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. O tome odluku donosi sud i dostavlja je Agenciji radi prijenosa novčanih sredstava (članak 106. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

8. Ako za vrijeme trajanja nadmetanja dođe do tehničkih nedostupnosti zbog kojih su ponuditelji onemogućeni neometano predavati ponude u konkretnom nadmetanju Agencija postupa sukladno članku 29. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14 i 1/2019).

9. Sudjelovanje u svakoj pojedinoj dražbi je neovisno o eventualnom sudjelovanju u prethodnoj dražbi. Poziv na sudjelovanje objavljuje se za svaku pojedinu elektroničku javnu dražbu te se stoga jamčevina uplaćena za sudjelovanje u nadmetanju u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi ne može automatizmom iskoristiti za sudjelovanje u drugoj elektroničkoj javnoj dražbi.

10. Radi se o prodaji cijelih nekretnina označenih kao čestica 7384/7, kao izvanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika, pri čemu se od prodaje izuzimaju 1., 2., i 3. etaža (stanovi). Konačno uređivanje imovinskopravnih odnosa preuzima kupac na svoj trošak i rizik. Sva dokumentacija dana je kupcima na uvid na e-oglasnoj ploči suda broj spisa St-294/2014 u podnesku podbroj 104 objavljenom 05.03.2019.g. i podnesku podbroj 106 objavljenom 05.03.2019.g., a kako bi se izbjegli prigovori po pravilima zaštite od evikcije.
Financijska agencija Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Pripremi_poziv_na_sudjelovanje_u_elektronickoj_javnoj_drazbi_(stecajni_postupak) (84).pdf 113.43 KB  
Dokumentacija St-294-2014-104.pdf 1,670.88 KB  
Dokumentacija St-294-2014-106.pdf 573.13 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020