Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 651 133

Opremanje Doma kulture u Zmajevcu

Kategorije: Nabava namještaja i opreme za urede, dječje vrtiće, škole, sportske dvorane, ugostiteljske objekte i dr., Nabava roba
Datum zatvaranja: 28.7.2020.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Objavljeno u: Ostali izvori, 13.7.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 
KLASA: 406-01/19-01/19 
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-04 
Kneževi Vinogradi, 13.07.2020. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Naručitelj, Općina Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3, OIB: 35938293122 pokrenula je postupak jednostavne nabave za opremanje Doma kulture u Zmajevcu.
Uz ovaj poziv dostavljamo Vam troškovnik za opremu, ponudbeni list i izjavu o jamstvenom roku. 
Temeljem članka 12.st.l.točka lb, Zakon o javnoj nabavi 120/2016, ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi za nabavu robe procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn, stoga na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave.
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19. "LEADER - CLLD", Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020..

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju
Naziv: Općina Kneževi Vinogradi
Sjedište: Hrvatske Republike 3, Kneževi Vinogradi
OIB: 35938293122
Telefon: +385 31 730 938
Telefaks:+385 31 732 106
URL: vvww.knezevi-vinogradi.hr
Adresa elektroničke pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr

1.2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s gospodarskim subjektima
Kontakt osoba: Čila Todorović
Telefon: +385 31 730 252
e-mail: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i ponuditelja obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku, elektroničkim sredstvima komunikacije putem elektroničke pošte naručitelja.

1.3. Evidencijski broj nabave J-10

1.4. Gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Popis gospodarskih subjekata s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore u smislu odredbi članaka 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine44, broj: 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja:
1. OPG Petrović Milan, Kn.Vinogradi, Glavna 26, OIB:82556277337
2. OPG Petrović Predrag, Kn.Vinogradi, Svetozara Miletića 66,OIB:93739406670
3. PO Petrović Dragan, Kn.Vinogradi, Glavna 26, OIB:01068179278
4. BEKA obrt, vi. Ivica Batori, Karanac, Petefi Šandora 8A, OIB: 68742615638
 
1.5. Vrsta postupka nabave
Jednostavna nabava

1.6. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 145.000,00 kn.

2 PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave
Opremanje Doma Kulture u Zmajevcu sa drvenim stolovima i stolicama. Detaljan opis stolice i stolova nalazi se u troškovniku koji je sastavni dio ovog pozivnog pisma.

2.2. Količina predmeta nabave i tehnička specifikacija
Nabavlja se 37 komada drvenih stolova i 170 komada drvenih stolica. Tehnička specifikacija u cijelosti je iskazana u troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva za dostavu ponuda.
Nije prihvatljivo precrtavanje, korigiranje i/ili dopunjavanje stavki Troškovnika.
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke opisane u troškovniku. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena, izražena u kunama, moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ako ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika, smatrat će se daje takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

2.3. Mjesto dostave robe
Zmajevac, Maršala Tita 90 - Dom kulture.

2.4. Rok početka i završetka izvršenja ugovora
Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana. Krajnji rok za dostavu i montažu robe je 90 kalendarskih dana od dana potpisa posljednje ugovorne strane.

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku pred stečajne nagodbe).
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice pojedinačno dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. Poziva.
U slučaju postojanja podugovaratelja, isti je u obvezi dokazati da za njega ne postoje osnove za isključenje iz točke 3. Poziva.
Način dokazivanja - potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od dana objave poziva za dostavu ponuda. Ponuditelj može dokaz dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.
 
4. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Gospodarski subjekt mora dokazati postojanje sljedećih uvjeta sposobnosti:
4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
4.2. Tehnička i stručna sposobnost

5. VRSTA UGOVORA

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave sklapa se Ugovor o isporuci robe.

6. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

6.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja se u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 kn. Oblik jamstva - bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika. Jamstvo dostavlja odabrani ponuditelj kod potpisivanja Ugovora.
 
6.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka je rok koji je ponudio ekonomski najpovoljniji Ponuditelj. Jamstvo za otklanjanje nedostataka Isporučitelj robe dostavlja prilikom primopredaje robe. Oblik jamstva - bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika u vrijednosti od 10% od vrijednosti isporučene robe bez PDV-a.
Napomena vezana uz jamstva: Ponuditelj/Isporučitelj robe može umjesto jamstva za uredno ispunjenje Ugovora i jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na IBAN: HR8323400091819500000, banka: Privredna banka Zagreb, Model: HR68, Poziv na broj: 7706-OIB Ponuditelj/Isporučitelj.

7. KRITERIJ ZA ODABIR

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude redom su navedeni prema važnosti i udjelu u konačnom izračunu. Najpovoljnija ponuda odabrat će se na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, koja je sastavljena od dobivenih bodova za kriterij cijena ponude i dobivenih bodova za kriterij jamstveni rok.
Naručitelj će odabrati najpovoljniju ponudu na temelju sljedećih kriterija:

1. Cijena ponude (bez PDV-a) -- maksimalno 70,00 bodova
2. Jamstveni rok* -- maksimalno 30,00 bodova
 UKUPNO: 100,00 bodova
* Bodovanje jamstvenog roka 
Jamstveni rok - od 12 mjeseci -- 10,00 bodova
Jamstveni rok - od 13-24 mjeseca -- 20,00 bodova
Jamstveni rok - 25 mjeseci i više -- 30,00 bodova

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se relativnim modelom temeljem navedenih kriterija i njihovog relativnog značaja pretvorenog u bodove. Bodovi za navedene kriterije iskazuju se na dvije (2) decimale. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane nakon bodovanja ponuda prema zadanim kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti na predmet nabave sukladno opisu robe iz ovog Poziva.
Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja ostvari najviše bodova.
Izračun ekonomski najpovoljnije ponude prema formuli:
B = C + J
B Ukupan broj ostvarenih bodova
C Cijena ponude (bez PDV-a)
J Jamstveni rok

Cijena ponude (max 70,00 bodova)
Cijena ponude preuzima se iz ponudbenog lista te se izražava u kn bez PDV-a.
Ponuda s najnižom cijenom dobiva 70,00 bodova dok se ostale ponude boduju prema formuli:
C = cl / c2 * 70,00
C Ukupan broj bodova za cijenu ponude
cl Najniža cijena ponuđena u postupku nabave
c2 Cijena ponude koja je predmet ocjene

Jamstveni rok (max 30,00 bodova)
Jamstveni rok se izražava u mjesecima.
Najkraći jamstveni rok je 12 mjeseci.
Potrebno je u ponudi navesti jamstveni rok u mjesecima (Izjavu o jamstvenom roku).
Bodovi za ponuđeni jamstveni rok dodjeljivati će se u skladu sa skalom bodova.
Općinski načelnik zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.

8. ROK I NAČIN PLAĆANJA
Naručitelj će Isporučitelju robe platiti u roku od 30 dana od dana ovjere dostavljenog računa od strane Naručitelja.

9. NAČIN IZRADE PONUDE
Kako bi ponuda bila prihvatljiva potrebno je dostaviti:
- Ponudbeni list,
- Izjava o jamstvenom roku,
- Troškovnik,
- Dokaz da ne postoji razlog isključenja,
- Dokaze sposobnosti sukladno ovom pozivu.

10. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se sa pripadajućom dokumentacijom OBAVEZNO dostavlja putem javnog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPPRR), putem poveznice: https://agronet.appriT.hr/Forms/CommonFomis/TenderOffcr.aspx Ponuditelj je dužan ponudu dostaviti do 28. srpnja 2020. godine u 13:00 sati.
Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.

11. OSTALI UVJETI
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Službeni dokumenti koje izdaju državna i javnopravna tijela, a koja nisu napisani hrvatskim jezikom moraju biti prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.
Ponuditelj je dužan u ponudi cijenu izraziti u hrvatskim kunama (KN). Cijena ponude piše se brojkama i slovima. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.
Ponuditelj u ponudi mora iskazati i rok valjanosti ponude koji ne smije biti kraći od 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.
Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude/poništenja postupka Naručitelj će donijeti u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude te o tome obavijestiti sve Ponuditelje. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
14267_20200713_knezevi_vinogradi.zip 2,075.59 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020