Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 651 175

Javni natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja nekretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 10.6.2020.
Nadmetanje raspisao: Grad Koprivnica
Objavljeno u: Glas Podravine, 22.5.2020.
Na temelju članka 17. i 28. stavak 2. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica" broj- 3/16., 1/17., 2/17). i 9/19.), članka 3. i 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini („Glasnik Grada Koprivnice" broj 9/19.), i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice" broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. - pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom

dražbom


Raspisuje se javni natječaj za prodaju

nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice, i to:

1.    oranica Pri Svetom Duhu Koprivnica udio X k.č.br. 13488, ukupne površine 1054, zkul. 1853, k.o. Koprivnica. Suvlasnički udio X nekretnine prodaje se po početnoj cijeni od 6.368,00 kuna. JamČBvina iznosi 600,00 kuna.

2.    suvlasnički udio 112 šume-šikare u Močilama, k.č.br. 12846/2, površine 1843 m2, zk.ul. 4674, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni od 27.158,00 kuna. Jamčevina iznosi 2.700,00 kuna,

3.    kuća i dvorišna kuća te dvor u Koprivnici, Varaždinska cesta 42 u udjelu \ sve na k.č.br. 1349/1), ukupne površine 705 m2, zk.ul. 1852, k.o. Koprivnica. Za kuće izdano je Rješenje o izvedenom stanju kao dokaz legalnosti građevina. Energetskim certifikatom kuće su razvrstane u G energetski razred. Suvlasnički udio X nekretnine prodaje se po početnoj cijeni od 109.836,00 kuna. Jamčevina iznosi 10.000,00 kuna.

4.    oranica u Reki, Starograds-

ka ulica, k.č.br. 197/2 površine 6137 m2, zk.ul. 2435, k.o. Reka. Nekretnina je opterećena zalogom    Z. 1574/2006 u ko-

rist Croatia banke. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od

130.410,00    kuna. Jamčevina iznosi 13.000,00 kuna,

5.    stambena i gospodarska zgrada, vinograd, voćnjak i dvorište u Ulici Rečko polje kbr. 165, k.č.br. 1489, ukupne površine 2365 m2, zk.ul. 144, k.o. Reka. Zgrade nemaju uporabnu dozvolu ali je izdata građevinska dozvola Klasa: UP/l-361-03/96-01/97, Urbroj: 2137-04-96-3. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13., 20/17. i 39/19) za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina je opterećena zalogom Z.5052/10 u korist Republike Hrvatske koji se Grad Koprivnica obavezuje brisati o svojem trošku. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 67.878,00 kuna,. Jamčevina iznosi 6.700,00 kuna.

6.    suvlasnički udio X kuće i dvora u Koprivnici, Varaždinska cesta 113B, k.č.br. 10867/3, ukupne površine 649 m2, zk.ul. 4585, k.o. Koprivnica. Nekretnina nema akt legalnosti odnosno upora-bljivosti niti je podnesen zahtjev za legalizaciju Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.)

za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od

75.115,00    kuna. Jamčevina iznosi 7.500,00 kuna.

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji nekretnine mogu uz prethodnu najavu razgledati' svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Nekretnine se prodaju javnom dražbom.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina. Prva javna dražba održat će se 10. lipnja 2020. godine (srijeda) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1,1, kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca srpnja 2020. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1,1, kat, sobabr. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizićke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-    dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-    presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe), ili osobne podatke za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine (ime i prezime, adresa i OIB).

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68 9016-OIB uplatitelja. Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj. tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili iznimno kreditom banke u roku 90 dana. U posebno opravdanim slučajevima na osnovi posebno podnesenog zahtjeva kupcu se može odobriti isplata kupoprodajne cijene u više mjesečnih obroka ali ne više od dvanaest mjeseci. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva. Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

Iznimno se kupcu kupoprodajnim ugovorom može nekretnina predati u posjed i prije isplate kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljenje na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

Javni natječaj KLASA: 944-01/20-01/0008, URBROJ: 2137/01-08-02/2-20-5, objavljen u Glasu Podravine i Prigorja od 14.02. 2020. godine se poništava.

KLASA:944-01/20-01/0008 URBROJ: 2137/01-08-02/2-20-25 Koprivnica, 18.05.2020 GRADONAČELNIK Mišel Jakšić, dipi, oec<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020