Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 660 577

Uvrštena nova dokumentacija - Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - aglomeracije Trilj i Otok, Radovi na vodoopskrbnom sustavu Aglomeracija Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok

Kategorije: Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 15.4.2020.
Nadmetanje raspisao: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 27.1.2020.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2020/S 0F5-0002900


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Nacionalni registracijski broj: 2  81685682389

Poštanska adresa: Ulica 126.Brigade Hrvatske vojske 13

Mjesto: SINJ

NUTS kod: HR035

Poštanski broj: 21230

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Ivan Bugarin

Telefon: +385 21668154

E-pošta: tajnica@viock.hr

Telefaks: +385 21821345

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.viock.hr

Adresa profila kupca: www.viock.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv:                                                                                                                                 Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2020/S+0F5-0002900

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)  

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:      

                                                      

                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu: 

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv:  Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - aglomeracije Trilj i Otok, Radovi na vodoopskrbnom sustavu Aglomeracija Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok

Referentni broj: 2   3/2020 n.v.v.

II.1.2) Glavna CPV oznaka:   45231300         Dodatna CPV oznaka: 1, 2  

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi      Roba       Usluge

II.1.4) Kratak opis:  Predmet nabave je: ? rekonstrikcija vodovodnih cjevovoda ? sanacija vodosprema ? izgradnja vodovodnih cjevovoda (Dicmo) ? izgradnja sustava odvodnje (gravitacijski i tlačni vodovi), ? izgradnja kanalizacijskih crpnih stanica, te izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).  

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 70.171.000,00     Valuta  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da    ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu

â?ž  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 

â?ž  Naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2  Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - aglomeracije Trilj i Otok, Radovi na vodoopskrbnom sustavu Aglomeracija Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok                                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  45231300   45232151   45233120   45233222   71320000       Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR035                      Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja radova je područje aglomeracije Otok i Dicmo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno uslužno područje naručitelja

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog)

? Predmet nabave je: rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda ? sanacija vodosprema ? izgradnja vodovodnih cjevovoda (Dicmo) ? izgradnja sustava odvodnje (gravitacijski i tlačni vodovi), ? izgradnja kanalizacijskih crpnih stanica, te izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Trajanja Jamstvenog roka

10

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                         90

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  70.171.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 17  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:  

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: : Fond;Kohezijski fond;Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

â?ž   Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

 

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija: 

Ugovorna dokumentacija obuhvaća: 1. Sporazum 2. Opće uvjete Ugovora 3. Posebne uvjete Ugovora

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

â?ž                  Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

â?ž  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi 3. Jamstvo za predujam 4. Jamstvo za za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 5. Jamstvo za zadržane iznose

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Određeno u točci 58. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi_Upute ponuditeljima

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Opći uvjeti ugovora su dio “Uvjeta ugovora o građenju”, prvo izdanje 1999, izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC), u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu. Opći uvjeti ugovora nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavača hrvatskog izdanja,

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

 Ograničeni postupak

 Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

 Natjecateljski dijalog

 Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

â?ž   Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

 Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2   

â?ž   Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

â?ž  Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest  sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  28.02.2020       Lokalno vrijeme:  14:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:  16.07.2020  

ili Trajanje  u mjesecima:   (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  28.02.2020   Lokalno vrijeme:  14:00:00   Mjesto: Sjedište NaručiteljaVodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj, Hrvatska

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Ivan Bugarin Ivanka Putnik Nedjeljko Kegalj ovlašteni su i dužni izvršiti: - pripremiti poziv na nadmetanje i dokumentaciju za nadmetanje; - davati pojašnjenja na upite u svezi poziva na nadmetanje i/ili Dokumentacije za nadmetanje; - po potrebi donijeti izmjene poziva na nadmetanje i/ili Dokumentacije za nadmetanje; - provesti javno otvaranje ponuda i sačiniti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda; - provesti pregled i ocjenu ponuda s prijedlogom odgovornoj osobi o donošenju odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka i sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda; - u slučaju pokretanja žalbenog postupka, sačiniti nacrt odgovora na žalbu žalitelja; a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima Mišo Mioč Ivana Marinović Brničević, Bojan Bošnjak Jimojah Ajibola Akinyemi/Željka Bunjevac, provesti će pregled i ocjenu ponuda s prijedlogom odgovornoj osobi o donošenju odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka i sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Javno otvaranje ponuda započet će dana 28. veljače 2020. godine u 14:00 sati, u prostorijama Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., 126. Brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge zainteresirane osobe. Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN 2016 pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

â?ž  Prihvaćaju se elektronički računi

â?ž  Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2 

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr 

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država: 

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

  Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda, 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članka 316. i 317.ovog Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora. Ako naručitelj nije objavi obavijest o izmjeni, žalba se izjavljuje sukladno članku 411. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:  Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o.

Poštanska adresa:  126. brigade Hrvatske vojske 13

Mjesto:  Sinj

Poštanski broj:  21230

Država:  HR

E-pošta:  tajnica@viock.hr

Telefon:  +385 21668154  

Internetska adresa: (URL)  www.viock.hr

Telefaks:  +385 21821345

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 22.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

 

 

              Broj objave: 2020/S 0F5-0002900 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
V._Odgovor_na_zahtjeve_ponuditelja_Radovi_Otok .pdf 272.20 KB Zadnja promjena objave u NN: 04.04.2020. 14:29
Otok_Knjiga_4 Troškovnik_040420.xlsx 940.93 KB Zadnja promjena objave u NN: 04.04.2020. 14:29

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020